ในความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญิติฉบับนี้ได้กล่าวถึงการกำหนดความผิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้กำหนดสิทธิ และโทษที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่
                สิ่งที่น่าจะนำมาเสริมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การเข้าถึงข้อมูลของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ควรมีกฏหมายออกมากำหนดบังดับว่าด้วยเยาวชนจะสามารถเข้าใช้งานสื่อข้อมูลได้ขนาดไหน และมีการจัดประเภทของสื่อให้เหมาะสมตรงตามวุฒิภาวะของเยาวชน และควรมีบทลงโทษผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูบุตร หากบุตรกระทำการอันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขัดกับกฏระเบียบข้อบังคับของกฏหมายซึ่งได้บัญญัติ