ในการจัดทำ Kpi  รายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดย ผศ. จงรักษ์ (อ.เก่ง) และทีมงานของท่าน ได้มาช่วย กจ. ดำเนินการจัดทำ แผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกอง ให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    ในปีนี้กองการเจ้าหน้าที่ ได้เริ่มให้บุคลากรทุกคน มีการจัดทำ Kpi  รายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ โดยหวังผล เต็ม 100 %  โดยทุกคนได้เอาภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบมาเขียน มีการประเมินตนเอง และวางเป้าของงานที่ตนรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมให้ทุกคนแนบโครงการพัฒนางาน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียว สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

                   ส่วนการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ของกองการเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ทางทีมงานได้เริ่มทำแล้ว รวมทั้งปรับจุดอ่อนจุดแข็งของงานให้เป็นปัจุบัน เพื่อรองรับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2550