ตัวอย่างกฏหมายที่มีอยู่ในบทความ

Mr.Kong
ตัวอย่างกฏหมายที่มีอยู่ในบทความ เปิดคำสั่งศาลปกครอง ในเรื่อง”รับฟ้องถอนสัมปทานเอื้อเทมาเส็ก”
 บทความรับฟ้องถอนสัมปทานเอื้อเทมาเส็ก
ตัวอย่างของกฏหมายที่มีอยู่บทความนี้เช่น
-     ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ กล่าวไว้ดังนี้ เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้
-     ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ กล่าวไว้ดังนี้  บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
(๑) พนักงานอัยการ
(๒) ผู้เสียหาย
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒ การดำเนินคดีอาญา มาตรา ๒๓ ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้แก่
(๑)  อัยการสูงสุด
(๒)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๑(ภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๑๐ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่ายจำนวนฝ่ายละเท่ากันเป็นคณะทำงาน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทำงานไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีได้ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันตั้งคณะทำงาน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช . มีอำนาจยื่นฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนได้ แต่ต้องฟ้องภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#วิชากฏหมายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 67768, เขียน: 17 Dec 2006 @ 11:56 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 00:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)