ผลของการกระทำ


จากการกระบวนเรียนการสอนในรายวิชาความเป็นครู ที่สอนโดยอาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
สิ่งที่ดิฉันได้จากการทำงานในแต่่ละชิ้นงานที่อาจารย์มอบหมายให้ ดังนี้

งานชิ้นที่1 "การสมัครสมาชิก Classstart.org และการขอเข้าร่วมชั้นเรียน"

สิ่งที่ได้คือ การสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยใช้เป็นช่องทาง
ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการเรียน และใบงานต่าง ๆ รวมถึงสามารถนำไปต่อยอด
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองได้อีกด้วย

งานชิ้นที่ 2.1 "ประวัตินักศึกษา"

สิ่งที่ได้จาากการจัดทำข้อมูลประวัติของตนเอง คือการได้ทบทวนความคิด ทำความเข้าใจ
และและจัดลำดับข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความถนัด รูปแบบการใช้ชีวิต
ความคาดหวังในอนาคตโดยก่อนที่อาจารย์จะมอบหมายงานชิ้นนี้ให้ทำดิฉันไม่เคยมีโอกาส
ที่จะคิดทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาก่อน

งานชิ้นที่ 2.2 "อัลบั้มประวัตินักศึกษา"

การเริ่มต้นเข้ามาเรียนเป็นเทอมแรกของปีการศึกษา ดิฉันไม่ได้รู้จักเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนเลย แม้ว่าจะมีการแนะนำตัวกันบ้างแล้ว แต่จากการมอบหมายงานชิ้นนี้ทำให้เรา
ได้รู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากขึ้นจากข้อมูลของแต่ละคน รู้จักการเริ่มต้นในการทำงานร่วมกัน
เป็นครั้งแรก การช่วยเหลือกันในการทำงานเพื่อส่วนรวมให้สำเร็จลุล่วงโดยอาศัยความร่วมมือ
และความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของเพื่อนร่วมมชั้นเรียน

งานชิ้นที่ 3 "วิเคราะห์วีดิทัศน์ ชุด "ทบทวนความเป็นครู"
สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือการมีโอกาสได้คิดทบทวนความเป็นครูของตนเอง ว่าจากจากวีดิทัศน์ที่ได้ดู
เมื่อเทียบกับความเป็นนั้น ความเป็นครูคืออะไร สิ่งที่ได้ทำอยู่มีความเป็นครูไหม ทำด้วยหน้าที่
หรือความจำเป็น

งานชิ้นที่ 4 "วิเคราะห์วีดิทัศน์ ชุด ทบทวนตนเอง"

สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือการได้คิดทบทวนการกระทำต่าง ๆ ของตนเองที่ผ่านมาในอดีตเพื่อสามารถ
นำสิ่งที่ทำในอดีตมาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไม่ประมาท และช่วย
ในการวางเป้ามายในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

งานชิ้นที่ 5 "จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน"
งานชิ้นนี้เป็นงานที่ช่วยให้ดิฉันสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ภายในใจให้แก่พ่อแม่ได้อ่าน
การเขียนจดหมายทำให้ดิฉันได้มีเวลาทบทวน กลั่นกรองความคิด ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี
เพราะบางครั้งการพูดคุยกัน ก็อาจไม่มีเวลามานั่งทบทวนความคิดถึงสิ่งที่อยากจะบอกเล่า
หรือแสดงความรู้สึกที่อยู่ภายในออกมาได้ครบถ้วน และเนื่องจากภาระหน้าที่ที่ทำให้ดิฉัน
และพ่อแม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันแบบเปิดใจมากนัก งานนี้จึงช่วยให้ดิฉันสามารถเขียนสิ่งต่าง ๆ
ที่อยากจะบอก อยากให้ท่านได้รับรู้

งานชิ้นที่ 6 "วิเคราะห์วีดิทัศน์ ชุด ครูที่ดี คือ อะไร"

สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือ ได้การทบทวนความคิดของตนเองหลังจากดูวีดิทัสน์เกี่ยวกับหน้าที่
ที่ครูควรกระทำ และตนเองได้ทำหน้าที่ที่ดีในฐานะครูแล้วหรือยัง
 
งานที่ 7 "เขียน Mind Map บทที่ 2 เรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู"

สิ่งที่ได้จากการทำงานชิ้นนี้ คือ ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรื่องดังกล่าว ที่กล่าวถึง
มาตรฐานวิชาชีพครู นอกจากนี้การเขียน Mind Map ยังเป็นการช่วยจัดระเบียบของข้อมูล
ให้เราสามารถได้ทบทวนเนื้อหาตามระบบความคิดของเรา ได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์
ในการทำชิ้นงาน และยังมีประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหาในแบบที่เราเรียบเรียงในแบบของเราเอง

งานชิ้นที่ 8 "วิเคราะห์อัตชีวประวัติของ โกมล คีมทอง ครูของแผ่นดิน"

สิ่งที่ได้จากการทำงานชิ้นนี้ คือ การได้ข้อคิดดี ๆ จากบทความที่ได้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองชีวิต
วิธีคิด ได้รับรู้ถึงปณิธานอันแรงกล้าในการเป็นครูที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และการลงมือทำให้เกิดผล
ด้วยความทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างสุดความสามารถ การได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงสิ่งที่
ครูโกมลทำไว้ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งความคิดและวิธีปฏิบัติในฐานะครูที่เสียสละเพื่อส่วนรวม

งานชิ้นที่ 9 "เขียน Mind Map บทที่ 7 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู"

สิ่งที่ได้จากการทำงานชิ้นนี้ คือ การได้อ่านเนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจและจัดระเบียบของข้อมูล
เพื่อให้ง่ายในการสร้างชุดข้อมูลที่สามารถทบทวบด้วยระบบความคิดได้อย่างเข้าใจ การได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดระเบียบข้อมูลให้เป้นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ
หรือการทบทวนความรู้ในภายหลัง

งานชิ้นที่ 10 "การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก"
สิ่งที่ได้จากงนชิ้นนี้คือรู้จักการใช้เทคโนโลยีบล็อกในการช่วยจัดการความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ รวมถึง
การแบ่งปันความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใต้บล็อกดังกล่าว
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้อีกด้วย โดยบทความต่าง ๆ 
ที่ได้เขียนบนบล็อกแห่งนี้ แต่ละชิ้นงานช่วยในเกิดการทบทวนตนเอง การแบ่งปันเรื่องราว
วิธีการจัดการกับข้อมูลที่ตนเองมีอยู่เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
รู้จักวิธีในการเขียนบทความเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

งานชิ้นที่ 11 "วิเคราะห์ วีดิทัศน์ ชุด "Children Full of Life"

สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือ ได้เห็นวิธีการสอนของคุณครูที่เรื่องทักษะชีวิตที่สอดแทรกอยู่ในกระบวนการ
เรียนการสอนและผ่านชั่วโมงโฮมรูม การได้ทบทวนถึงวิธีการสอนทักษะการใช้ชีวิตสอดแทรกเข้าไป
ในการเรียนการสอน ในการเป็นครูไม่ใช่สอนแต่เนื้อหาในวิชาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสอนทุก ๆ อย่าง
อย่างแก่นักเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเพื่อที่นักเรียนจะได้เติบโตไปเป็นคนดีของสังคม
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

งานชิ้นที่ 12 "เขียน Mind Map บทที่ 11 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู"

สิ่งที่ได้จากการทำงานชิ้นนี้คือ การได้มีโอกาสอ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่ควรรู้ในฐานะ
ที่ประกอบวิชาชีพครู การได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใหม่ เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่เพื่อนำมาจัดระเบียบให้ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจภายลัง รวมถึงการได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน

งานชิ้นที่ 13 "วิเคราะห์วีดิทัศน์ ชุด จิตวิญญาณความเป็นครู"
สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือ ได้เห็นครูที่อุทิศตนในการช่วยเหลือ ดูแลเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ไม่เพียงแต่การให้ความรู้ แต่ยังให้ความรักความเมตตาแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่มีข้อแม้  โดยครู
แต่ครูแต่ละท่านต้องทำงานอย่างหนักโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน หวังเพียงอยากให้นักเรียน
ของตนเองมีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข แล้วย้อนมองกลับมาคิดทบทวนว่าตนเอง
ได้ทำหน้าที่ครูด้วยภาระหน้าที่ หรือทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

งานชิ้นที่ 14 "วิเคราะห์วีดิทัศน์ ชุด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน"
สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือ การได้แห่งครูหลายท่านที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนเอง อุทิศตน
ในการทำงานตามแบบอย่างที่ดีที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านได้ทรงทำได้ดูตลอดชีวิตของท่าน
ทำให้ได้คิดทบทวนกับตนเองถึงการทำหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างคนเพื่อพัฒนาสังคมในอนาคตเราทำหน้าที่ของตนเองเต็มที่ เต็มความสามารถแล้วหรือยัง

งานชิ้นที่ 15 "ครูที่สร้างแรงบันดาลใจ และ ครูที่ไม่อยากเป็น"
สิ่งที่ได้จากการทำงานชิ้นนี้คือการได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ครูของดิฉันเคยทำในอดีตที่ทำให้ดิฉัน
ประทับใจ และส่วนหนึ่งยังถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำตามแบบอย่างที่ท่านเคยทำกับเรา
จนเรารู้สึกรักและชอบสิ่งที่ครูทำกับเรามาก ๆ และส่งต่อสิ่งดี ๆนี้แก่นักเรียนของเราต่อไป และ
ในอีกด้านหนึ่งคือการทบทวนสิ่งที่ครูทำกับเราในอดีตที่สร้างกำแพง สร้างความเสียใจ หรือทำให้
เราเกิดความรู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่ครูทำกับเรา เราจะได้มีโอกาสที่นำสิ่งเหล่านี้มาทบทวนว่าเราไม่ชอบ
ให้ทำแบบนี้ ปัจจุบันในฐานนะที่เราเป็นครูสิ่งที่ครูทำให้เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทำแบบนั้นกับเด็ก
นักเรียนของเราเช่นกัน

งานชิ้นที่ 16 "การจัดทำแฟ้มสะสมงาน"

สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือ การได้รวบรวมงานของตนเอง และจัดเรียงงานให้ง่ายต่อการนำมาศึกษาดู
ภายหลังเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ การกระบวนการคิดที่ได้ทำมาตลอดระยะเวลา 1 เทอม
ว่าตัวเองได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือมีกระบวนการคิดทบทวนสิ่งต่าง ๆ อย่างไร ผ่านชิ้นงานที่ได้
เคยทำจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้

งานชิ้นที่ 17 "การดูงาน CMU  Book Fair ครั้งที่ ๒๖"

สิ่งที่ได้จากงานชิ้นนี้คือการได้มีโอกาสพาตัวเองไปยังโลกแห่งความรู้ ที่ชื่อว่า หนังสือ ได้ไปซึมซับ
บรรยากาศในการแสวงหาความรู้ผ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีโอกาสได้เปิดดูหนังสือที่มีเนื้อหา
แตกต่างกันออกไป มีการจัดรวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ มาให้เลือกอ่านอ่านมากมาย เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ผ่านเครื่องมือจัดการความรู้ที่เรียกว่า "หนังสือ"

ในการทำงานในแต่ละชิ้นงานสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการทำงานแต่ละชิ้นอาจจะแตกต่างกันออกไป
แต่ทุก ๆ ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำนั้นมีอยู่สามสิ่งที่ได้เหมือนกันในทุกชิ้นงาน คือ
การจัดการตนเองเพื่อให้สามารถทำงานแต่ละชิ้นได้สำเร็จลุล่วงอย่างถูกต้องครบถ้วน
ความละเอียดรอบคอบในการทำงานแต่ละชิ้น
ความตรงต่อเวลาในการส่งงานแต่ละชิ้น

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ได้ให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
แก่ดิฉัน ดิฉันเชื่อว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ดิฉันได้นั้นหากไม่ได้ลงมือทำก็จะไม่เกิดผลแห่งการเรียนรู้ได้เลย

ขอบพระคุณค่ะ.....

หมายเลขบันทึก: 675505เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2020 21:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2020 21:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (26)

สวัสดีครับคุณกวิสรา ชัยมงคล ประทับใจงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้มีงานเขียนดีๆแบบนี้อีกนะครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ เป็นกำลังใจให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ชัยมงคล ดิฉันชื่นชอบและประทับใจในงานเขียนของคุณ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะ ขอบคุณค่ะ

แจงรายละเอียดงานอย่างขัดเจนเลยครับ และทุกสิ่งที่ได้ คุณได้แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณกวิสรา ชัยมงคล ประทับใจงานเขียนของคุณมากครับ ใช้ภาษาและลำดับเรื่องราวการสรุปได้ดีมากเลยครับ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากและฉันเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณ อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกิตติวัฒน์ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณนภัสวรรณ ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉัน และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านงานเขียนของดิฉันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณทศวรรษ ขอบคุณที่ชอบงานเขียนของดิฉันนะคะ และขอบคุณที่เป็นกำลังให้กันด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครูเล็ก ขอบคุณที่คุณรู้สึกประทับใจในงานเขียนของดิฉันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณนริศรา ขอบคุณที่คุรรู้สึกประทับใจในงานเขียนของดิฉันนะคะ และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ขอบคุณที่คุณชื่นชอบในงานเขียนของดิฉันนะคะ และขอบคุรที่เป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉันนะคะ และขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณศิริมงคล ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกล้วยไม้ ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉันนะคะ และขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณพัชรินทร์ ขอบคุณที่คุณรู้สึกชื่นชมงานเขียนของดิฉันนะคะ และขอบคุณที่เป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆไปด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา งานเขียนของคุณน่าประทับใจมากเลยค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท