บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู