ผลลัพธ์


  ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์จากการเรียนในรายวิชา ED5101 ความเป็นครู
       ในรายวิชานี้มีหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ การออกแบบความคิดรวบยอด หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้รูปแบบของการลงมือทำใบงานต่างๆจนเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นได้ดังนี้คือ

       1. การสมัครสมาชิก Classstart.org และการขอเข้าร่วมชั้นเรียน
ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รู้จักวิธีการสมัครเข้าใช้ Classstart.org ซึ่งสามารถตรวจเช็คเอกสารการเรียนตลอดจนใบงานต่างๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนและอธิบายได้อย่างละเอียด และฉันสามารถกลับไปอ่านอีกกี่ครั้งก็ได้ มีความสสะดวกสบายการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

       2. ประวัตินักศึกษา อัลบั้มประวัตินักศึกษาในกลุ่มชั้นเรียนป. 62 ป.บัณฑิต 2.5
ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน บอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ได้เห็นความแตกต่างของการดำเนินชีวิต เป้าหมาย ของเพื่อนแต่ละคน ทำให้รู้จักเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น สนิทสนม พูดคุยกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียนทำให้ตัวฉันเองเกิดการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการบอกเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้ฟัง       3. ผลสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์    ชุด ทบทวนความเป็นครู  
ได้ทบทวนตัวฉันเองกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมา เกิดการลองผิด ลองถูก จนเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ มีความตั้งใจทำงานไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคจนนำมาซึ่งความสำเร็จและทำให้ฉันได้มีโอกาสมาเป็นครูสอนหนังสือ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับศิษย์ 


       4. ผลสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์    ชุด ทบทวนตัวเอง  
ได้ทบทวนตัวเองกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมา กับการใช้ชีวิตที่เห็นความสำคัญของคนในสังคมที่ทำงาน หมู่เพื่อน ให้เวลากับคนเหล่านี้มากกว่าคนในครอบครัว ซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งเกิดปัญหา ร้องไห้ เสียใจ คนที่คอยเป็นกำลังใจ ปลอบใจ และยืนเคียงข้างฉันคือ ครอบครัว จึงทำให้ฉันนั้นบอกกับตัวฉันเองว่าสิ่งที่ฉันต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือครอบครัวไม่ใช่สิ่งอื่นใดและจงทำตามความฝันให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้


       5. กิจกรรม จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน
เป็นกิจกรรมที่ทำให้ฉันกล้าพูดความในใจกับพ่อและแม่ ซึ่งฉันไม่เคยพูดเลยเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง อีกทั้งยังทำให้ฉันนั้นตั้งใจบรรจงเขียนความรู้สึกต่างๆ เรื่องราวต่างๆลงไปโดยให้เวลากับงานชิ้นนี้มาก (เป็นชิ้นงานที่ประทับใจที่สุด)

       6. ผลสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์    ชุด ครูที่ดีคืออะไร  
ได้ทบทวนและมองย้อนกลับมาที่ตัวฉันเองว่าคำว่าครูเหมาะสมกับคำนำหน้าชื่อฉันหรือไม่ อีกทั้งบอกกับตัวฉันเองว่าการเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนในห้องเรียนในเวลาเรียนหรือในตำราเรียนเท่านั้น การเป็นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทุ่มเท มีความรักความเมตตา คอยใส่ใจพฤติกรรม มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไและควรให้ความสำคัญกับศิษย์เท่าเทียมกันทุกคน

       7. การเขียน Mind Map จากเอกสารประกอบการสอน    บทที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพครู  
ในงานชิ้นนี้ถือเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉันเพราะฉันเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือ ฉันได้บังคับตัวฉันเองให้อ่านหนังสือ บทที่ 2 เพื่อนำสิ่งที่อ่านมาทำความเข้าใจและสรุปโดยทำเป็น Mind Map แรงจูงใจสำหรับงานชิ้นนี้คือการได้ออกแบบจัดวางองค์ประกอบของข้อความเนื้อหาสรุปให้ลง เนื้อหาจากการอ่าน บทที่ 2 จะเป็นเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ของมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาต และข้อบังคับตามคุรุสภา 2556

       8. วิเคราะห์อัตชีวประวัติ คุณครูโกมล คีมทอง
 เป็นต้นแบบที่ดีให้กับฉัน โดยฉันสามารถนำแบบอย่างการทำงาน การดำเนินชีวิต ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของฉันได้ เช่นการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อสังคมในปัจจุบัน ฉันออกไปเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อเรียนรู้และเข้าใจความเป็นอยู่ของศิษย์ อีกทั้งทำให้ฉันตระหนักถึงการเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ให้กับการเป็นครูซึ่งต้องถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอน และศิษย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้โดยไม่ถูกเอารักเอาเปรียบ

       9. การเขียน Mind Map จากเอกสารประกอบการสอน    บทที่  7 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู  
บทที่  7 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู ทำให้ฉันได้ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ภาระงานต่างๆ คุณลักษณะที่ดีของการเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะของครูที่ดี ครูที่ดีในทัศนะต่างๆ รวมไปถึงลักษณะของครูในศตวรรตที่ 21 หรือแม้กระทั่งลักษณะของครูในยุคไทยแลยด์ 4.0

       10. การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก(ภาพรวม)
ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ gotoknow.org ตั้งแต่การคุณสมบัติของบล็อค การสมัคร รวมไปถึงการขั้นตอนวิธีการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณสมบัติต่างๆการปรับแต่งเพิ่มลูกเล่นให้บทความน่าสนใจขึ้น สามารถนำรูปภาพ วีดิโอต่างๆ เข้ามาใส่ในบทความของฉันได้ อีกทั้งยังทำให้ฉันได้เลือกอ่านบทความที่น่าสนใจและกดให้ดอกไม้พร้อมทั้งคอมเม้นเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เขียนบทความท่านอื่นๆ โดยหัวข้อที่แยกย่อยออกไปทำให้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
       *****การเขียนบรรยายถึงตัวฉันที่เป็นเจ้าของบล็อกที่เรียบเรียงคำพูดและเรียงลำดับการนำเสนอตัวฉันเองเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้ามาอ่าน
       *****การนำเสนอรูปภาพพร้อมบทความทำให้ฉันสามารถเข้าใจกระบวนการนำรูปภาพเข้ามาใช้งาน

       *****การนำเสนอบทเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้ฉันสามารถเข้าใจกระบวนการนำคลิปวิดีโอเข้ามาใช้งาน
       *****การเขียนจดหมายหรือบทความอื่นๆทำให้ฉันได้มีกระบวนการคิด เรียบเรียง เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย

       11. ผลสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์    ชุด Children Full of Life  
ได้ตระหนักถึงความสุขของเด็กที่ได้มาเรียนโดยการสร้างบรรยากาศและมีกิจกรรมที่หลากหลาย และการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดผ่านตัวหนังสือออกมาให้ผู้รับได้รับรู้ เพราะบางครั้งความรู้สึกนึกคิดก็ไม่สามารถพูดออกมาต่อหน้าได้ 

       12. การเขียน Mind Map จากเอกสารประกอบการสอน    บทที่  13 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

ในการออกแบบ Mind Map บทที่ 13 เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเนื้อหาเยอะในการสรุปอันไหนก็สำคัญไปหมดซึ่งเนื้อหานั้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูที่ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็น
- พระราชบัญญัติแห่งชาติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
- ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
- ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
- แนวน้มทิศทางระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชชาชีพครู
ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ฉันไม่เคยได้ศึกษามาก่อน จึงทำให้ฉันได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกฎข้อบังคับต่างๆอันเป็นสิ่งที่ฉันต้องพึงปฏบัติ

       13. ผลสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์    ชุด จิตวิญญาณความเป็นครู  
ในวีดิทัศน์ชุดนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าการเป็นครูไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะในโรงเรียน เช่นเดียวกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียกฉันด้วยคำขึ้นต้นว่าครูเฉพาะในโรงเรียน การเป็นครูต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี ต้องเข้าใจศิษย์และหมั่นสังเกตพฤติกรรมของศิษย์ อีกทั้งควรให้โอกาสศิษย์ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตนเอง

        14. ผลสะท้อนความคิดจากการชมวีดิทัศน์    ชุด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน  
ในวีดิทัศน์ชุดนี้ทำให้ฉันได้เห็นว่าทุกคนทุ่มเทและมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ยอมเสียสละ ยอมลำบาก เพื่อเด็ก คนในชุมชนและสังคมไทย ดั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนได้มีความสุขไม่ว่าหนทางนั้นจะลำบากมากเพียงใดก็ตาม จึงเป็นผลสะท้อนให้ฉันได้ตระหนักว่าสิ่งที่ฉันบ่นว่าลำบากอยู่เป็นประจำนั้นยังเทียบอะไรไม่ได้เลย ฉันจึงบอกกับตัวเองว่าฉันจะทุ่มเททั้งกายและใจเพื่ออาชีพครูถึงแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนและจะเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างตั้งมั่น

 
     15. ครูที่สร้างแรงบันดาลใจ + ครูที่ไม่อยากเป็น
งานชิ้นนี้ทำให้ฉันได้ทบทวนความทรงจำที่ผ่านมาที่มีต่อคุณครูทั้งความประทับใจที่อยู่ในใจฉันตลอดมาและความไม่ชอบทำให้ไม่อยากพบเจอ
ทำให้ฉันนำมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวฉันเองบวกกับประสบการณ์ตั้งแต่เป็นเด็กที่ได้เห็นพฤติกรรมของคุณครูที่ทำตัวไม่เหมาะสมทำให้ฉันเกิดการไม่ชอบอีกทั้งไม่อยากพบเจอและไม่คิดจะนำมาเป็นแบบอย่างหรือทำตาม
       

       16. แฟ้มสะสมผลงานประจํารายวิชา
ทำให้ฉันมีวินัยมากยิ่งขึ้น ได้มีความกระตือรือร้นและเก็บชิ้นงานที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้คืนมาไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถดูงานย้อนหลังและเห็นพัฒนาการของตัวฉันเองกับชิ้นงานต่างๆที่ได้ลงมือทำ และสามารถนำมาเปรียบเทียบข้อผิดพลาดความแตกต่างได้

       17. ดูงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26 (3 – 12 ก.พ.63)
ทำให้ฉันนั้นได้เห็นถึงความหลากหลายขององค์ความรู้ที่มีผู้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ การได้เดินเยี่ยมชมหนังสือต่างๆจับเล่มนั้นมาอ่านนิดจับเล่มนี้มาอ่านหน่อยทำให้ฉันเกิดความคิดใหม่ๆและได้เทคนิคใหม่ๆนำมาบูรณาการการเรียนการสอนของฉันในชั้นเรียน ในการเดินเยี่ยมชมครั้งนี้ส่วนใหญ่ฉันจะให้เวลาอยู่กับหนังสือกลุ่มที่เป็นการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนคอมมิคของเดอะดวงที่มีเอกลักษณ์ในตัวคาแรคเตอร์และมุมมองการวาดที่ทำให้น่าสนใจและดึงดูดให้น่าอ่านยิ่งขึ้นซึ่งฉันสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างสรรค์งานการ์ตูนของระดับชั้นปวช.1ได้เป็นอย่างดี หรือเล่มการ์ตูนนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กทำให้ได้เห็นถึงการเรียบเรียงเรื่องราวที่ง่ายต่อการเข้าใจและการวาดตัวการ์ตูนที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและการลงสีสันที่ทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งนิยายฉันไม่ได้อ่านนิยายแต่ฉันเดินดูปกนิยายที่มีการออกแบบ สร้างสรรค์ การวาด การลงสี ดูแล้วทำให้จินตนาการตามไปด้วยซึ่งฉันสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างภาพประกอบของระดับชั้นปวช.2 ได้ ครั้งนี้ฉันได้การ์ตูนมา 3 เล่ม และหนังสือเล่มเล็กที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงหนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (ส่วนหนึ่งที่ซื้อเพราะลดราคาเพราะบางเล่มราคาสูงไม่อาจสู้ไหว 555)

หมายเลขบันทึก: 675489เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2020 22:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2020 23:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (27)

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ เป็นกำลังใจให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ดิฉันชื่นชอบและประทับใจในงานเขียนของคุณ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ทุกงานงัดความสามารถลึก ๆ ของเราออกมาครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ชอบการจัดหน้าข้อความ เพราะออกแบบได้ดี อ่านง่าย น่าสนใจครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมากค่ะ มีความเก๋ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณกรกต ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณนภัสวรรณ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณวชิรวิชญ์ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณทศวรรษ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณฤทธิพงศ์ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณนริศรา ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ดิฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณ อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณ กิตติวัฒน์ กระผม ชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากๆเลยครับ เขียนเข้าใจง่าย จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีครับ คุณ สุนิสา กระผม ชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากๆเลยครับ เขียนเข้าใจง่าย จะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีครับ คุณ สุนิสา ชื่นชอบในงานเขียนของคุณมากๆเลยครับ กำหนดหัวข้อของเนื้อหาทำให้น่าอ่านมากๆเลยครับ

สวัสดีครับ คุณสุนิสา ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณสิริญาภร ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณอภิวัฒน์ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณศิริมงคล ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณกล้วยไม้ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณพัชรินทร์ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในบันทึกนี้ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา งานเขียนของคุณน่าอ่านและสรุปเรื่องราวได้ดีมากเลยค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสาดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท