หัดเขียนเนื้อเพลงอีแซว

เนื้อเพลงอีแซว ตามแนวสุพรรณ มาเรียนรู้กัน แสนง่ายดาย

คุณครูพิสูจน์ เขาพูดเขาสอน ร้อยรสบทกลอน นำมาขยาย

เผยแพร่ความรู้ ออกสู่สังคม ให้ชนชื่นชม ของป้าของยาย

คุณยายบัวผัน ป้าขวัญจิตนี้ ท่านมีของดี อยู่มากมาย

ศิลปินแห่งชาติ ประกาศศักดิ์ศรี สุพรรณบุรี ยังยิ่งใหญ่

รุ่นลูกรุ่นหลาน สืบสานกันต่อ รุ่นย่ารุ่นพ่อ มิให้สูญหาย

บางลี่วิทยา อาสาเป็นทูต ถ้าครูพิสูจน์ ยังไม่ตาย

แผนผัง(แบบฉบับของครูพิสูจน์)

oooo    oooo    oooo    (o)...ooo

oooo    oooo    oooo    (o)...ooo

oooo    oooo    oooo    (o)...ooo

.....................................................

บรรทัดหนึ่ง(จะเรียกว่าบาทหนึ่งก็ได้) ผมแบ่งเป็น ๔ วรรคย่อย วรรคละ ๔ คำ(อาจจะมากน้อยกว่านี้ก็ได้ ขอให้ร้องให้ลงจังหวะก็แล้วกัน พ่อเพลง แม่เพลงเก่งๆเขาทำได้ แต่ฝึกเด็กใหม่ผมพยายามแต่งให้วรรคละเท่าๆกันในที่นี้ผมจึงมักใช้ ๔ พยางค์หรือคำส่วนวรรคท้ายบางทีจะใช้ ๓ คำ) สัมผัสที่ผมจัดไว้ระหว่าง ๔ วรรคย่อยนี้จะเรียกว่าสัมผัสในก็ได้ต้องเป็นสัมผัสสระ ดังนี้ คำท้ายของวรรคที่ ๑ จะส่งสัมผัสไปยังคำที่๒ของวรรคที่ ๒(อาจเป็นคำที่ ๑ หรือ ๓ก็ได้แต่ผมว่าคำที่ ๒ มันพอดีไม่ขาดไม่เกิน) คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ตรงนี้สำคัญมาก ถ้าขาดสัมผัสตรงนี้ก็ขาดความไพเราะ ผมจึงอยากให้สัมผัสตรงนี้เป็นสัมผัสบังคับ(แต่ผมไม่อยากเรียกสัมผัสนอกเพราะกลอนเพลงอีแซวเป็นกลอนหัวเดียว สัมผัสนอกเอาไว้ท้ายบรรทัดหรือท้ายบาทดีกว่าเดี๋ยวจะสับสน) คราวนี้ตรงท้ายบรรทัดแต่ละบรรทัด จะต้องสัมผัสกันไปตลอดแต่อนุโลมสระสั้น-สระยาว สัมผัสกันได้ เช่น ตีน-กิน , ไป-กาย