Happy WorkPlace (5)

จ๊ะจ๋า
ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งแรงกาย แรงใจ มีความเต็มใจในการที่จะปฏิบัติ และส่งผลให้ทุกคนในบริษัทฯ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

(5) บริษัท  ราชาเซรามิค  จำกัด

  

จุดเด่นของบริษัทคือ   ความเป็นผู้นำ นโยบาย และ  ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน  

            บริษัท  ราชาเซรามิค จำกัด  เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภท เซรามิค  มีจำนวนพนักงานประมาณ 2,500 คน  ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

         จากการที่ ทางบริษัทฯ มีการจัดทำระบบบริหารการจัดการต่างๆ  เช่น ISO:9001, MS-QWL1, ISO14001, TLS (Thai Labor Standard) ฯลฯ  ซึ่งทุกระบบที่กล่าวมานั้น  มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนทำงานในด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านจิตวิญญาณ    ทางบริษัทฯ  จึงต้องมีการบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้เกิดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ซึ่งในการดำเนินการที่จะให้เกิดการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และมีความเป็นผู้นำที่จะนำพาให้เกิดการดำเนินการ   และจากวัฒนธรรมของบริษัทฯ  ที่ได้มีการสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลา  โดยจัดให้มีการอบรม  และฝึกทักษะให้มีแนวคิด  มุมมองหลายๆ ด้าน ที่นอกเหนือจากงานที่ทำอยู่  จึงสามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดในงานที่ทำได้อย่างมีความสุข  และสามารถชักจูง  ชี้นำบุคคลอื่นให้สามารถปฏิบัติตามได้

         จากที่ผ่าน มาทางบริษัทฯ ได้มีการนำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เข้ามาพร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากงานที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ อาทิเช่น โครงการโรงงานสีขาวและกีฬาสี  โครงการ ASO Thailand กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  และ กิจกรรม 5 ส. ฯลฯ  ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ (ประธานโครงการ) เป็นประจำทุกปี  ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนและสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดกับทุกคน  ให้รู้จักบริหารจัดการความเป็นผู้นำก็จะถูกนำมาฝึกใช้ในกิจกรรมนั้นๆ เป็นการวางแผนพัฒนาผู้นำและสร้างผู้นำใหม่ๆ ในบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับให้ผู้นำใหม่ๆ  ได้มีโอกาสฝึกฝนในแต่ละกิจกรรมที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน   การเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้นำใหม่ๆ มีความสุขในประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  ถึงแม้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดนั้นจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่รับผิดชอบอยู่ก็ตาม   แต่ในความเป็นจริงแล้วประสบการณ์ที่ได้กับมานั้นก็จะสามารถนำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับหน้างานจริงที่รับผิดชอบอยู่จนได้    ดังนั้นจึงเกิดผู้นำใหม่ๆ ที่มีการวางแผนการทำงานและนำไปปฏิบัติ การประเมินผลและติดตามจนเกิดวิสัยทัศน์ขึ้นภายในบริษัทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งก็จะนำมาซึ่งความสุข    เมื่อผู้นำเหล่านั้นสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆ มา  และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการจัดขึ้นนั้น จะถูกกำหนดเข้าไปอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานในการร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการพร้อมข้อปรับปรุงและสร้างเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป

         เมื่อบริษัท สามารถสร้างผู้นำใหม่ๆ ขึ้นมาได้สำเร็จจนเข้าใจถึงหลักการบริหาร  และผู้นำเหล่านั้นก็มาจากพนักงานที่เป็นฝ่ายลูกจ้าง เขาเหล่านั้นก็จะรู้จักว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะทำนั้น นโยบายถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องกำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการนำไปปฏิบัติตาม  การกำหนดนโยบายใดๆ ก็ตามจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียว่าผลประโยชน์ต่างๆ ของทุกฝ่ายนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจทุกฝ่ายและต้องไม่ขัดต่อกฎหมายใดของประเทศ ซึ่งความพึงพอใจเหล่านี้ก็คือความสุขของทุกๆ ฝ่ายนั้นเอง

          การสร้าง ผู้นำของบริษัทฯ นั้น หากทำได้โดยสม่ำเสมอ ก็จะเกิดการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผู้นำของบริษัทฯ เราซึ่งจะมาจากหลาก หลายแผนกดังที่กล่าวมา การติดตามเป้าหมายในทุกๆ ระบบที่กล่าวมานั้น จะต้องบูรณาการให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ เช่น กิจกรรม 5 ส. ISO9001, MS-QWL และ ISO14001 การบริหารงานแบบ MBO (Management by Objective) ซึ่งต้องตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทุกๆ ระบบมาตรฐานที่กล่าวมา ก็จะเปิดทางให้ผู้นำทุกแผนกต้องเข้ามามีบทบาทในการ Present Target ซึ่งหมายถึงผลการปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าสูง ต่ำอย่างไร? เพราะอะไร? ก็จะเป็นการสร้างพฤติกรรมของผู้นำให้นำเสนอสาเหตุ และมาตรการแก้ไขด้วย

          ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกๆ ระบบมาตรฐานนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาวะ สถานะที่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้น และครอบคลุมถึงข้อกำหนดต่างๆ แล้วโดยสมบูรณ์

          เมื่อบริษัทฯ ได้ใช้กิจกรรม และระบบมาตรฐานต่างๆ มาเป็นเครื่องมือสอดแทรกในการพัฒนาบริษัทฯ แล้วความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภายใน ภายนอก  คือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรับรู้และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก็จะนำมาซึ่งความโปร่งใส ความสุข และสนุกกับการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสืบต่อไป

         จากที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นหลักการ  และวิธีการในการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั้งในเรื่องของงานและกิจกรรมต่างๆ   โดยทุกคนในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแรง ร่วมใจ  และมีความเต็มใจในการที่จะปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน   อันจะส่งผลให้ทุกคนในบริษัทฯ มีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน      

     

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

ที่อยู่ 8 หมู่ 3 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ        อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ผู้เข้าร่วม 1. คุณสมนึก นาคะศักดิ์เสวี

              2. คุณพูนทัศน์ กาญจนวัฒนา

เบอร์ติดต่อ   032-201403-4  

http://www.ceramic-chengteh.com/

สามารถติดตามย้อนหลังบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการได้ที่นี่คะ Happy WorkPlace (1) (2) (3) (4)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#สสส.#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้#happy_workplace

หมายเลขบันทึก: 67521, เขียน: 15 Dec 2006 @ 19:24 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 01:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

 • สวัสดีครับคุณจ๊ะจ๋าที่เคารพ
 • ผมจะติดตามอ่านบันทึกของคุณจ๊ะจ๋าจนกว่าจะครบ 11 บริษัทครับ
 • แต่ตอนนี้พอดีอ่านแล้วติดใจอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือ
 • ในฐานะที่อยู่วงการธุรกิจมานาน เวลาทำหรือลงทุนใด ๆ ก็ตาม แม้แต่กระทั่งเรื่องของ Happy Workplace นักธุรกิจหรือผู้บริหารบางส่วน "หว่านพืชก็ยังหวังผลอยู่บ้าง" ฝากคุณจ๊ะจ๋าช่วยวิเคราะห์ประเด็นนี้แบบลึกและแบบซึ้งสุด ๆ หน่อยนะครับ
 • ว่ามีบริษัทใดบ้างที่ทำแบบ อยากให้พนักงานมีความสุขจริงจริ๊งแบบ 100% เลย ถ้าพบหรือมีที่ใดที่หวังผลแบบบริสุทธิ์ใจและจริงใจแบบนั้นนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ หรือถ้าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือองค์กรมหาชนที่ออกนอกระบบแล้ว เป็น Best Case ที่ประทับอกตติดตราและตรึงใจ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
 • ขอกราบขอบพระคุณคุณจ๊ะจ๋าล่วงหน้าครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณปภังกรคะ

 • Happy WorkPlace มันไม่ได้มีความหมายในแง่ใดถูกหรือผิดคะ แต่ที่น่าสนใจอย่างเช่น บริษัทราชาเซรามิค เค้าไม่ได้มองแค่พนักงานอย่างเดียว แต่มองไปถึงครอบครัวของพนักงานและความสุขของคนในสังคมด้วย เค้าคำนึงว่า พนักงานของเค้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กิจกรรมที่น่าสนใจชองบริษัทนี้คือ การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก และมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลเด็ก มีเด็กตั้งแต่ 7 เดือนถึง 3 ขวบ และดำเนินการมาปีกว่าๆ แล้ว โดยเค้าคำนึงว่า ความสุขของพ่อแม่คือการได้อยู่ใกล้ชิด ดูแล แม้จะเป็นช่วงเวลาอันน้อยนิดในช่วงพักกลางวันที่ได้มีโอกาสดูแลลูกของตน ก็สามารถส่งผลให้มีแรงใจในการทำงานต่อไปได้   และที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้น คือ การที่เด็กมีพัฒนาการสมวัย และเหมาะสม  ดีกว่าเด็กที่พ่อแม่ทิ้งไว้อยู่ที่บ้านแล้วพ่อแม่ไปทำงานในโรงงาน เย็นกลับมาถึงได้ดูแลลูก...บริษัทเค้าคำนึงถึงจุดนี้ด้วย..น่าตื่นเต้นมากคะ.....จริงแล้วมีกิจกรรมจาก 11บริษัท ที่น่าสนใจ ซึ่งจ๊ะจ๋าจะเล่าในตอนต่อไป เป็นบทสรุปจาก workshop เวทีนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการคะ
 • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณจ๊ะจ๋า
 • ข้อมูลสด ๆ ดี ๆ ที่กลั่นออกมาจากใน สิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อ่านแล้วสดชื่นและมีพลังมากที่สุดเลยครับ
 • จะรออ่านสิ่งที่สดใสและมีพลังอย่างนี้ตลอดไปครับ 
 • บริษัท ราชาเซรามิค สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใต้ระบบคุณภาพหลายตัวมาจับ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันให้เกิดขึ้นในการบริหารราชการครับ
 • ขอบคุณ คุณจ๊ะจ๋า ที่นำสิ่งดี ๆมาเผยแพร่ครับ
เขียนเมื่อ 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งคะคุณดิศกุล เราหวังว่าข้อมูลที่เรานำเผยแพร่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของท่าน  ซึ่งเราได้ข้อมูลเหล่านี้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมคะ 

รัชมาศ
IP: xxx.156.86.238
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เพิ่งเข้ามาทำงานในส่วนงาน HRD ค่ะ เห็นโฆษนาชุดหนุ่มโรงงานรองเท้า กับสาวโรงงานเย็บผ้า แล้วเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ สนใจโครงการ Happy Workplace ค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร อยากทราบข้อมูลคร่าวๆ เช่น วิธีการดำเนินโครงการน่ะค่ะ ฯลฯ เพื่อนำเสนอ MD ไว้เป็นช่องทางที่จะพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิต พนง.น่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รัชมาศ พรหมจันทร์

เขียนเมื่อ 

อยากให้คิดว่า ทำอย่างไรให้องค์กรมีความสุข แต่จริงๆๆแล้วน่าจะดูว่าองค์กรเรามีทุนอะไรบ้าง เพราะแต่ละองค์กร มีวัฒนธรรมในองค์กรที่ไม่เหมือนกันคะ แล้วลองดูว่ามีส่วนไหนที่ขาด ลองเข้าไปดูที่ www.happygoal.org เผื่อจะได้แนวทางการปรับการทำงานคะ

หรือโทรมาคุย

02-298-0673

chang
IP: xxx.123.155.248
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ราชาเซรามิค เป็น บริษัท ขนาดใหญ่น่ะครับ

แต่ search ใน google ค่ำว่า เซรามิค ไม่เจอ ในหน้าแรกอ่ะครับ

อยากให้ทางโรงงาน ไปทำ seo ให้อันดับเว็บ ดีขึ้น ก็จะทำให้ได้ลูกค้ามากขึ้นน่ะครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ทุกท่านที่อ่านและเขียน comment รบกวนเขียนในทาง Positive thinking สร้างสรรค์ ดีกว่าทำลายคะ