(5) บริษัท  ราชาเซรามิค  จำกัด

  

จุดเด่นของบริษัทคือ   ความเป็นผู้นำ นโยบาย และ  ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน  

            บริษัท  ราชาเซรามิค จำกัด  เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภท เซรามิค  มีจำนวนพนักงานประมาณ 2,500 คน  ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

         จากการที่ ทางบริษัทฯ มีการจัดทำระบบบริหารการจัดการต่างๆ  เช่น ISO:9001, MS-QWL1, ISO14001, TLS (Thai Labor Standard) ฯลฯ  ซึ่งทุกระบบที่กล่าวมานั้น  มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนทำงานในด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านจิตวิญญาณ    ทางบริษัทฯ  จึงต้องมีการบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้เกิดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ซึ่งในการดำเนินการที่จะให้เกิดการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และมีความเป็นผู้นำที่จะนำพาให้เกิดการดำเนินการ   และจากวัฒนธรรมของบริษัทฯ  ที่ได้มีการสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลา  โดยจัดให้มีการอบรม  และฝึกทักษะให้มีแนวคิด  มุมมองหลายๆ ด้าน ที่นอกเหนือจากงานที่ทำอยู่  จึงสามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดในงานที่ทำได้อย่างมีความสุข  และสามารถชักจูง  ชี้นำบุคคลอื่นให้สามารถปฏิบัติตามได้

         จากที่ผ่าน มาทางบริษัทฯ ได้มีการนำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เข้ามาพร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากงานที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ อาทิเช่น โครงการโรงงานสีขาวและกีฬาสี  โครงการ ASO Thailand กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  และ กิจกรรม 5 ส. ฯลฯ  ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ (ประธานโครงการ) เป็นประจำทุกปี  ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนและสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดกับทุกคน  ให้รู้จักบริหารจัดการความเป็นผู้นำก็จะถูกนำมาฝึกใช้ในกิจกรรมนั้นๆ เป็นการวางแผนพัฒนาผู้นำและสร้างผู้นำใหม่ๆ ในบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับให้ผู้นำใหม่ๆ  ได้มีโอกาสฝึกฝนในแต่ละกิจกรรมที่มีความยากง่ายแตกต่างกัน   การเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้นำใหม่ๆ มีความสุขในประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  ถึงแม้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดนั้นจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่รับผิดชอบอยู่ก็ตาม   แต่ในความเป็นจริงแล้วประสบการณ์ที่ได้กับมานั้นก็จะสามารถนำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับหน้างานจริงที่รับผิดชอบอยู่จนได้    ดังนั้นจึงเกิดผู้นำใหม่ๆ ที่มีการวางแผนการทำงานและนำไปปฏิบัติ การประเมินผลและติดตามจนเกิดวิสัยทัศน์ขึ้นภายในบริษัทรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งก็จะนำมาซึ่งความสุข    เมื่อผู้นำเหล่านั้นสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆ มา  และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้มีการจัดขึ้นนั้น จะถูกกำหนดเข้าไปอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานในการร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการพร้อมข้อปรับปรุงและสร้างเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป

         เมื่อบริษัท สามารถสร้างผู้นำใหม่ๆ ขึ้นมาได้สำเร็จจนเข้าใจถึงหลักการบริหาร  และผู้นำเหล่านั้นก็มาจากพนักงานที่เป็นฝ่ายลูกจ้าง เขาเหล่านั้นก็จะรู้จักว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะทำนั้น นโยบายถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องกำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการนำไปปฏิบัติตาม  การกำหนดนโยบายใดๆ ก็ตามจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียว่าผลประโยชน์ต่างๆ ของทุกฝ่ายนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจทุกฝ่ายและต้องไม่ขัดต่อกฎหมายใดของประเทศ ซึ่งความพึงพอใจเหล่านี้ก็คือความสุขของทุกๆ ฝ่ายนั้นเอง

          การสร้าง ผู้นำของบริษัทฯ นั้น หากทำได้โดยสม่ำเสมอ ก็จะเกิดการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผู้นำของบริษัทฯ เราซึ่งจะมาจากหลาก หลายแผนกดังที่กล่าวมา การติดตามเป้าหมายในทุกๆ ระบบที่กล่าวมานั้น จะต้องบูรณาการให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ เช่น กิจกรรม 5 ส. ISO9001, MS-QWL และ ISO14001 การบริหารงานแบบ MBO (Management by Objective) ซึ่งต้องตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทุกๆ ระบบมาตรฐานที่กล่าวมา ก็จะเปิดทางให้ผู้นำทุกแผนกต้องเข้ามามีบทบาทในการ Present Target ซึ่งหมายถึงผลการปฏิบัติงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าสูง ต่ำอย่างไร? เพราะอะไร? ก็จะเป็นการสร้างพฤติกรรมของผู้นำให้นำเสนอสาเหตุ และมาตรการแก้ไขด้วย

          ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกๆ ระบบมาตรฐานนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาวะ สถานะที่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้น และครอบคลุมถึงข้อกำหนดต่างๆ แล้วโดยสมบูรณ์

          เมื่อบริษัทฯ ได้ใช้กิจกรรม และระบบมาตรฐานต่างๆ มาเป็นเครื่องมือสอดแทรกในการพัฒนาบริษัทฯ แล้วความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภายใน ภายนอก  คือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดรับรู้และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ก็จะนำมาซึ่งความโปร่งใส ความสุข และสนุกกับการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสืบต่อไป

         จากที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นหลักการ  และวิธีการในการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั้งในเรื่องของงานและกิจกรรมต่างๆ   โดยทุกคนในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแรง ร่วมใจ  และมีความเต็มใจในการที่จะปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน   อันจะส่งผลให้ทุกคนในบริษัทฯ มีความสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน      

     

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

ที่อยู่ 8 หมู่ 3 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ        อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ผู้เข้าร่วม 1. คุณสมนึก นาคะศักดิ์เสวี

              2. คุณพูนทัศน์ กาญจนวัฒนา

เบอร์ติดต่อ   032-201403-4  

http://www.ceramic-chengteh.com/

สามารถติดตามย้อนหลังบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการได้ที่นี่คะ Happy WorkPlace (1) (2) (3) (4)