สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม*******ภายหลังจากจัดกิจกรรมเมื่อปลายปี 2548 แล้ว......

1. ยอดเงินคงเหลือของกองทุนฯ จำนวน 813.00 บาท

2. ปี 2549 ไม่ได้จัดกิจกรรม

3.  โครงการ ยังประสานงาน กับท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

***** แผนงานโครงการ ปี 2550 ......

 " บทบาทเจ้าตัวป่วน กับ กลไก "พลังขับเคลื่อน"

1. จัดผ้าป่าการศึกษา ช่วงเดือน เมษายน 2550 เป็นต้นไป

2. นำผลงาน " ผู้นำท้องถิ่น"ภายในตำบล ออกเผยแพร่

3.ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือกับลูกหลานชาวชุมชนให้เห็นคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง

4.นำข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้านด้านต่าง ๆ ออกเผยแพร่