หลายเดือนมาแล้วที่ผม(ผู้ร่วมวิจัยฯ) ได้มีโอกาสขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบแบบสัมภาษณ์ งานวิจัย e-Learning ในอุดมศึกษาไทย โดยท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและรวดเร็วครับ ..เพียงแค่ประสานงานให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร ท่านก็กรุณาตอบมาให้ครับ

Key Success ?
.... งานวิจัยที่จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ..น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practices) สำหรับผมเห็นว่าอย่างนั้นครับ คือ  ท่านก็กรุณามากเลย โดยเราใช้ ICT  และ M2M ในการติดต่อสื่อสารกัน ...กระทั่งได้รับแบบสัมภาษณ์ทาง e-Mail ถือว่าสะดวกและรวดแร็วยิ่งนักครับ

กัลยาณมิตรคนนั้นเป็นใคร?
    ในแวดวง เทคโนโลยีการศึกษา หลายๆ ท่านคงได้ยินชื่อ ดร.ไพฑูรย์  ศรีฟ้า (www.drpaitoon.com) กันเป็นอย่างดีครับ ...และผมก็ดีใจและมีความยินดีครับที่มีเครือข่ายอาชีพเดียวกัน ...แต่มาพบกันในอีกบทบาทหนึ่ง และเวทีอีกแห่งหนึ่ง (B2B : Blog to Blog)

ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรครับ

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM Team