เนื่องด้วย ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้แทนของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยสรุปดังนี้

1. สิ่งที่คาดหวัง

  • กระตุ้นให้หน่วยงานภายใน มมส. ทำความเข้าใจในการทำ KM
  • เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของ มมส.

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • มีผู้สนใจขอดูข้อมูลการทำ KM-บ้านตาก (ในที่ประชุมได้นำเสนอการทำ KM-บ้านตาก ในรูปแบบ VCD ไปแนะนำเป็นตัวอย่าง) เพื่อทำการศึกษาต่อยอด 
  • ผู้ที่มาประชุมในครั้งนี้เป็นผู้ที่สนใจจริง
  • ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งใจที่จะทำความเข้าใจกับ KM

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • ยังมีบางหน่วยงานที่ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
  • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังเป็นบุคคลเพียงไม่กี่คน

4. ข้อแนะนำในการประชุมครั้งต่อไป

  • คณะอนุกรรมการฯ ควรมีการประสานงานกันมากขึ้น
  • การเตรียมข้อมูลในที่ประชุมไม่ตรงกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดสับสนในข้อมูลที่ได้รับ