ขอนำเสนอ 7 ข้อเพื่อพัฒนาบริการ ต่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ แห่งแรกของประเทศไทย ทีมีสมาชิกเป็นผู้ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ในประเทศไทย เป็นส่วนใหญ่

ขอนำเสนอ 7 ข้อเพื่อพัฒนาบริการ ต่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ แห่งแรกของประเทศไทย ทีมีสมาชิกเป็นผู้ส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ในประเทศไทย เป็นส่วนใหญ่ แล้วจะนำไปเสนอในวันประชุมใหญ่ (วันที่ 26 มกราคม 2563) ถ้ามีโอกาส

  1. แจกรางวัลเป็น หุ้น รายละ 200 บาท แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกรายทั้งที่มาประชุมและไม่ได้มาประชุม ทั้งที่เป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ จะแจกทองแก่ผู้เข้าประชุมไปด้วยก็ได้ จะได้รางวัลอย่างทั่วถึง ไม่ต้องมาประชุมก็ควรได้ด้วย สมาชิกบางท่านอยู่นราธิวาส อยู่เชียงราย อยู่อุบลฯ มาไม่ไหวใช้เวลาเดินทางมาก บางทีติดภารกิจทางครัวเรือน ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ที่มาประชุมใหญ่ ล้วนเป็นผู้มีความรู้  และมีอุดมการณ์สหกรณ์อยู่ในหัวใจ  ล้วนมาประชุมเพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของสหกรณ์ที่เค้าเป็นเจ้าของ และมาเสนอแนะนำบริการที่ต้องการ (สหกรณ์มีหน้าที่ให้บริการสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์)


  2. ให้เงินเฉลี่ยคืนส่วนของสมาชิกผู้ใช้บริการฝากเงิน เพื่อความเท่าเทียมของสมาชกสกหรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้และ สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริการฝากเงิน เพราะมีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้ เพื่อความเท่าเทียมกัน ก็ควรต้องมีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริิการฝากเงิน ด้วย ถ้าไม่มีเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกผู้ใช้บริการฝากเงิน ก็ไม่ควรมีเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกผู้ใช้บริการเงินกู้เช่นเดียวกัน จึงจะเป็นธรรมครับ


  3. ถ่ายทอดการประชุมทั้งประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการออกไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ทาง VDO conference เพราะการถ่ายทอดการประชุม ออกไปเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารแก่สมาชิก ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 5  แต่ควรมีการบริหารจัดการรายการให้ดี ว่าวาระไหนควรถ่ายทอดและวาระไหนไม่ควรถ่ายทอดสด เพราะจะทำให้สมาชิกสหกรณ์ผู้สนใจได้รับทราบการทำงานของสหกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินการที่อาสาเข้าเป็นผู้แทนสมาชิก 


  4. มีการเลือกตั้งล่วงหน้า เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เพราะในวันประชุมใหญ่สมาชิกบางท่านอาจไม่ว่าง สหกรณ์ต้องให้บริการสมาชิก


     
  5. มีการสรรหากรรมการจากภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกภูมิภาค แล้วมาเลือกตั้งรับรองจากที่ประชุมใหญ่ เข้ามาทำหน้าที่แทนสมาชิก ไม่อย่างนั้นกรรมการกระจุกตัวอยู่แต่สมาชิกส่วนกลาง เพราะมีโอกาสในการเข้าถึงการประชุมมากกว่า และผู้เสียสละ และมีจิตอาสาที่จะเข้าทำหน้าที่แทนสมาชิกสหกรณ์มีทุกระดับชั้นและทุกภูมิภาค


  6. การเลือกตั้งให้เป็นไปตาม กฏหมายสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 2 ซึ่งระบุไว้ว่า ในสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ขั้นปฐม (primary co-operative) ใช้ one member one vote แทนการเลือกตั้งแบบ one member many votes ที่ใช้อยุ่ในปัจจุบัน แม้ว่าการเลือกตั้งทั้งสองแบบจะถูกต้องตาม พรบ.สหกรณ์ไทย ก็ตาม แต่การเลือกตั้ง แบบหลังขัดกับหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 2 


  7. ให้สมาชิกถอนหุ้นคืนได้บางส่วน เมื่อมีความจำเป็น แทนการใช้การลาออกแล้วสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเอาหุ้นทั้งหมดไปใช้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะหากถอนหุ้นจนเหลือ 1 หุ้น ก็ยังสมารถคงความเป็นสมาชิกอยู่ได้ (ข้อบังคับ ฉบับกระทรวงเกษตร 100 ปี ก็ให้ทำได้มีบางสหกรณ์ก็ยังใช้อยู่ไม่ได้แก้ไข ก็เห็นยังมีความเจริญรุ่งเรืองดำเนินการได้เป็นอย่างดี) สหกรณ์ที่สมาชิกลาออกเพื่อเอาเงินหุ้นไปใช้ เกิดมีความเป็นไประหว่างลาออกแล้วยังไม่ครบกำหนดสมัครเข้าใหม่ จะไม่ได้รับสวัสดิการในฐานสมาชิก จะผิดจากปรัชญาของการสหกรณ์ "ช่วยตน ช่วยกัน" self help mutual help ที่ได้ท่องบ่นกันมา  

ต้องรีบเปลี่ยนแปลง ครับ ไม่อย่างนั้น ปรากฏการณ์  technology disruption จะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ ซึ่งในตอนนั้นจะเกิดการสูญเสียมากกว่าที่เราจะเริ่มเปลี่ยนด้วยพวกเรากันเองตั้งแต่วันนี้ครับ พร้อมนี้ขอทำนายว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกล จะเป็น multi purpose แบบธนาคารพาณิชย์ยุบสาขาไปให้บริการที่เซเว่นอีเลฟเว่น ครับ

พีระพงศ์ วาระเสน (ฺBobbie)
นักวิชาการสหกรณ์ด้วยหัวใจ
สมาชิก (เจ้าของร่วม) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ไทย  
23 มกราคม 2563
ขอเรียนว่าในปีนี้ 26 มกราคม 2563 กระผม นายพีระพงศ์ วาระเสน (ฺBobbie) ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด แต่อย่างใด และกระผมจะเลือกตั้งเพียง กาเดียว ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 2 one member one vote ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)