2020-01-23 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – believe - feel

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-23 Revision B

2020-01-23

170124-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – believe & feel

23 มกราคม 2017 18:03 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622009

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.23

This is to SUPERSEDE 170124-3

Believe และ feel

Dictionary.com

ออกเสียง ‘believe’ ‘bih-LEEV

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายความหมายแน่นอนของ BELIEVE คือ

to have conviction about” หรือ

to judge” หรือ “to think

ส่วน FEEL แสดง EMOTION แทนที่จะเป็น REASON

ทั้งสองคำสามารถใช้แทนกันได้ ในความหมายทั่วไปเช่น

“I feel (หรือ I believe) that we should go.”

หากแต่ มีความแตกต่าง ที่ต้องสังเกตุเมื่อใช้ในประโยค เช่น

“I feel cheerful when I hear from you, because I believeyou still like me.”

Dictionary.com

ให้ข้อสังเกตุ การใช้ FEEL

เมื่อใช้ FEEL ในความหมาย "to think หรือ believe"

เป็นการแสดงนัย ความเชื่อ หรือมีความเห็น

บนพื้นฐานของอารมณ์หรือสัญชาติญาณ

แม้แต่ ในสถานการณ์ที่ไม่มีหลักฐานจริง สนับสนุน มากนัก

ถึงแม้ ผู้เชี่ยวชาญการใช้ บางราย คัดค้าน

แต่ก็มีการใช้อย่างดี ในภาษาอังกฤษ และสามารถสืบย้อนไปถึงยุค Middle English


เมื่อใช้ FEEL เพื่อแสดงโดยเฉพาะ ถึง ‘a subjective impression

บ่อยครั้ง ใช้ร่วมกับ “as if” “as though” หรือ “that

แล้วตามด้วย ประโยคเต็ม เช่น

“I felt as if my world had come to an end.”

“He feels as though it is always raining.”

“I feel that things will get better now.”

สามารถใช้ FEEL แบบไม่เป็นทางการ โดยไม่ใช้ as if/as though/that

เช่น “I feel he's guilty. และไม่ต้องตามด้วย ประโยคเต็ม

เช่น “I felt his answer to be impolite.”

ในความหมายเดียวกันกับ "to think หรือ believe"

พบการใช้ วลี “feel like” ที่เป็น ทางเลือกในการ พูดแบบกันเอง

การใช้ feel like เป็นการแสดง ความเห็น หรือความรู้สึก ในแบบนุ่มนวลเช่น

“I feel like nothing is getting done here.”

“I feel like he is just too arrogant.”

แม้มีการใช้วลี FEEL LIKE ทั่วไปและเพิ่มขึ้น

แต่การใช้ก็ถูกวิจารณ์ ว่าเป็น ‘lazy thinking’

ที่ไม่ใส่ใจ กับ real evidence’ ขณะที่หลีกเลี่ยง “การเผชิญหน้าและโต้แย้ง”

Collins COBUILD English Dictionary

การใช้ BELIEVE

ถ้าคุณ “believe” บางคน หรือ “believe” ในสิ่งที่คุณพูด

หมายถึง “คุณคิดว่า สิ่งที่พูด นั้น เป็นความจริง” เช่น

‘I don’t believe you.’

‘Don’t believe anything you read in that newspaper.’

ถ้าคุณ BELIEVE THAT บางสิ่งเป็นความจริง

หมายถึง “คุณคิดว่า มันเป็นความจริง” เช่น

‘I believe some of those lakes are over a hundred feet deep.’

‘Police believe that the fire was started deliberately.’

ข้อควรระวัง:

ไม่ใช้ believe” ในรูป progressive’ เช่น

ไม่ใช้ว่า “I am believing you.”

ให้ใช้ว่า “I believe you.” เช่น

‘I believe that these finding should be presented to your readers.’

แทนการกล่าวว่า “You believe that something is not true

ปกติ ควรใช้ว่า “you don’t believe that it is true.” เช่น

‘I just don’t believe that Alan had anything to do with it.’

สามารถใช้ ว่า “it is believe that” บางสิ่งเป็นความจริง หรือ

ว่า “บางสิ่ง “is believed to be” ความจริง เช่น

สามารถกล่าวว่า “It is believe that” the building is 700 years old.”

หรือ “The building is believedto be 700 years old.” เช่น

‘It is believed that two prisoners have escaped.’

‘This is widely believed to be the tallest tree in England.’

ถ้าคุณ BELIEVE IN บางสิ่ง หมายถึง คุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริง เช่น

‘I don’t believe in ghosts.’

‘My children still believe in Father Christmas.’

ถ้าคุณ BELIEVE IN ความคิด/นโยบาย หนึ่ง

หมายถึง “คุณคิดว่า มันเป็น สิ่งที่ดีหรือถูกต้อง” เช่น

‘We believe in freedom of speech.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)