การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากจะมีการจัดทำแผนและการปฏิบัติงานที่ดีแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในหารจัดกิจกรรมก็เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บรรลุผล