Happy WorkPlace (2)

จ๊ะจ๋า
บริษัทฯ มีค่านิยมที่จะพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง มีแนวคิดของผู้บริหารที่จะสร้างให้คนทำงานอย่างมีความสุขและการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(2) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จุดเด่นของบริษัทคือ ความเป็นผู้นำ    นโยบาย แกนนำ  และ ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน

  • ความเป็นผู้นำ   เริ่มจากบริษัทฯ มีค่านิยมที่จะพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและเก่ง   และจากแนวคิดของผู้บริหารที่จะสร้างให้คนทำงานอย่างมีความสุขและการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร  เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงนำมาซึ่งการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจ ตระหนัก และนำไปปฏิบัติ     โดยผู้บริหารได้ทำตัวเป็นแบบอย่างในด้านการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยการวิ่งและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ มีการวัดผลด้านการออกกำลังกายโดยเชื่อมโยงกับ Profit Sharing  (การปันผลประจำปี)
  • นโยบาย    ด้วยแนวทางในการมองพนักงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน   และการมองว่าพนักงานจะทำงานให้มี Productivity (เพิ่มผลผลิต) ที่ดีได้นั้น    พนักงานต้องมีร่างกายที่แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี      ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจ ครอบครัว  สังคม  และอารมณ์ของพนักงาน  เช่น

               1. การตั้งกลุ่มกิจกรรมด้านกีฬาต่างๆ  โดยมีการแข่งขันภายในและภายนอกองค์กร

               2. การให้ความรู้ด้านโภชนาการ  รณรงค์ลดการกินเค็มและกินหวาน   โดยในโรงอาหารของบริษัทไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลม และส่งเสริมให้พนักงานรับประทานข้าวกล้อง (ฟรี)   อาหารที่จำหน่ายที่แคนทีนไม่ใส่ผงชูรส  รวมทั้งทำการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อให้พนักงานได้รับประทานผักที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี  

                3. ส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม  วิธีการเลิกบุหรี่  อบายมุข เหล้า หวย  เป็นต้น

                4. ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ให้ความรู้โทษของการกู้ยืมเงินนอกระบบ    โดยทางบริษัทได้ประสานงานให้ธนาคารมารับฝากเงินในบริษัท   เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการฝากเงินของพนักงาน

                5. จัดให้มีการศึกษานอกโรงเรียนในโรงงาน (กศน .) และจัดให้มีสถานเลี้ยงเด็กเล็ก ซึ่งเป็นลูกของพนักงานลูกของพนักงาน เป็นต้น

  • แกนนำ     ด้วยผู้บริหารตระหนักและทำตัวเป็นแบบอย่างเรื่องการดูแลสุขภาพ   จึงทำให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วน หัวหน้าแผนก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตระหนักและปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  และนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในรูปแบบของกิจกรรมในแต่ละเดือน    โดยมีการประกวด การให้รางวัล เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ทำอาหาร เพื่อสื่อให้พนักงานทั้งหมดได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน   ด้วยรูปแบบการทำงานของบริษัทฯ  ทำให้พนักงานระดับหัวหน้างานส่วนใหญ่ จะอยู่หอพักของบริษัทฯ  จึงทำให้เกิดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเช่นกลุ่ม ด้านกีฬา โดยปฏิบัติตนในแนวทางที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เหล้า บุหรี่ และมีการให้ความรู้ด้านผู้นำระดับ 5  การอ่อนน้อมถ่อมตน การประเมินหัวหน้างาน เพื่อปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และพนักงานหน้างานเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านเดียวกัน ให้เดินทางมาทำงานด้วยกัน และทางบริษัทมีวัฒนธรรมที่รับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ    โดยในรูปแบบของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ มีการพบผู้บริหารของพนักงานในแต่ละกลุ่มทุกเดือนและมีการจัดเที่ยวประจำปีของพนักงานในแต่ละแผนก สำหรับพนักงานที่อยู่หอพัก จัดให้มีตลาดนัดในโรงงานเพื่อให้พนักงานนำสินค้าในชุมชนมาจำหน่าย จัดกีฬาสีประจำปี และมีกลุ่มกิจกรรมละเว้นอบายมุขต่างๆ เป็นต้น  
 

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่  69 หมู่ 6 ถนนวังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง

        จ.สระบุรี 18220

ผู้เข้าร่วม 1. คุณสมศักดิ์ พัตรสิงห์ 

             2. คุณสุภาภรณ์ ชื่นชูใจ

เบอร์ติดต่อ 036-359040-5 ต่อ 112

http://www.sunfood.co.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#สสส.#เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้#happy_workplace

หมายเลขบันทึก: 66598, เขียน: 12 Dec 2006 @ 07:46 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ประเด็นผู้นำมาแรงจริง ๆ จากการเรียนรู้ Happy Work Place ของคุณจ๊ะจ๋า หลาย กรณีศึกษา

ขอบคุณครับ