กลุ่มวิชาชีพครู หมวดวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี มหาวิทยาลัยผลิตครู : ครู ไม่ใช่ เสื้อโหล

....................................................................................

(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี (อิงสมรรถนะ) มหาวิทยาลัยผลิตครู

....................................................................................

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต

   ๒.๑) กลุ่มวิชาชีพครู จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต

          ๒.๑.๑) วิชาชีพครู ๔๑ หน่วยกิต

           ๒.๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑๒ หน่วยกิต

   ๒.๒) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต

           ๒.๒.๑) วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

....................................................................................

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

....................................................................................

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต

(เขียนในบันทึกที่ผ่านมาไปแล้ว)

๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต

    ๒.๑) กลุ่มวิชาชีพครู ๔๑ หน่วยกิต

            ๒.๑.๑) วิชาชีพครู ๒๙ หน่วยกิต

xxx คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู ... ๔(๒-๔-๑๒)

xxx การพัฒนาหลักสูตร ... ๓(๒-๒-๕)

xxx จิตวิทยาสำหรับครู ... ๓(๒-๒-๕)

xxx วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ๑ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ๒ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx การบริหารจัดการชั้นเรียน ... ๓(๒-๒-๕)

xxx นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ... ๓(๒-๒-๕)

xxx คุรุนิพนธ์ ... ๑(๐-๒-๑)

             ๒.๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

                       บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑๒ หน่วยกิต

xxx ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ... ๒(๙๐)

xxx ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ... ๒(๙๐)

xxx ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓ ... ๒(๙๐)

xxx ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ ... ๖(๒๙๐)

....................................................................................

หากจะมองเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ ก็จะเห็นตามรายวิชาที่เขียนมา
ต่อไปนี้หลักสูตรผลิตครู ๔ ปี จะเรียนวิชาชีพครู ๑๐ รายวิชา
และวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ รายวิชา

ครู ๔ ปีต้องทราบสิ่งต่อไปนี้เป็นหลัก

ความเป็นครู หลักสูตร จิตวิทยา เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
นวัตกรรม การวัดผล การวิจัย และการทำวิจัยทางการศึกษา

พื้นฐานเดิม เหมือนที่เคยมีหลักสูตร ๔ ปีตั้งนานมาแล้ว แต่เปลี่ยนชื่อใหม่
จะจบได้ต้องมีตัวจบ ๑ ตัว คือ คุรุนิพนธ์

ส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะให้ลงตั้งแต่ปี ๑
ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดเดียวกับผม และโครงการครูเป็นเลิศที่ผมทำมา
และเป็นสิ่งที่คณบดีคนปัจจุบันของผมบอกว่า ทำไม่ได้ เพราะนักศึกษามันเยอะเกินไป
แต่ตอนนี้หลวงสั่งมา จะทำได้ไหมน้า

และปี ๔ ก็ฝึกสอนเฉพาะภาคเรียนที่ ๑ เท่านั้น แล้วกลับมาเรียนภาคเรียนที่ ๒ จนจบ

.....................................................................................

ทั้งนี้ ทั้งนั้น จะต้องมาอ่านคำอธิบายรายวิชาอีกครั้งหนึ่งว่า เนื้อหาเชิงลึกในแต่ละวิชา
มีอะไรอยู่ในนั้นอยู่บ้าง

ดูชื่อวิชาที่ผมรับผิดชอบสิ ย้าวยาว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

หลักสูตร ๕ ปีก็ว่ายาวแล้ว แต่หลักสูตร ๔ ปี ยาวกว่าเดิมอีก
ครั้งแรกที่เห็น ตั้งคำถามไว้เลยว่า "ใครเป็นคนคิด?" 

กลัวจะไม่ครอบคลุมหรืออย่างไร จึงตั้งยาวขนาดนี้
ทำอะไรตามใจ คือ ไทยแท้ หรือเปล่า

แต่ไม่รู้ล่ะ คณะผลิตครูเตรียมรับสถานการณ์ให้ดี
ถ้าตัดสินใจจะผลิตครู ๔ ปีตามเขาว่าจริง ๆ

สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน นั่นแหละ
หลักสูตรเดิม ๆ ยังสอนได้ไม่ดี หลักสูตรใหม่มา จะไหวไหม

อย่าไปเอาตำแหน่งทางวิชาการ ปริญญาบัตรมานั่งวัดเลยว่า ถ้ามีแล้วมันดี
บางทีเห็น ๆ กันอยู่ว่า มี ก็เหมือนไม่มี สอนไม่รู้เรื่่อง
ไม่รู้จบกันมาได้ยังไงก็เยอะ

ตามความเห็นส่วนตัว เห็นด้วยกับหลักสูตรที่จะเรียน ๔ ปี
แต่ในทางปฏิบัติของแต่ละที่ไม่แน่ใจจริง ๆ ครับว่า
จะทำได้เหมือนกันตามที่คนคิดหลักสูตรคาดหวังไว้ไหม

ครู ไม่ใช่ เสื้อโหล

ที่จะผลิตออกมาแล้วหน้าตาเหมือนกัน

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...

..

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนไร้ฝา..การศึกษาไร้กรอบความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่อหลักสูตรยาวมากๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

ชื่อยาว แต่คำอธิบายยาวกว่า ครับ อาจารย์ขจิต 555