บันทึกที่ 17 จองหัวข้อสัมมนาการศึกษา

จองหัวข้อทำรายงาน
ชื่อกลุ่ม   มาลี

ชื่อเรื่อง  ปัญหาการเด็กไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม

ประเด็นที่ต้องการศึกษ

1. พฤติกรรมของเด็กไทยที่แสดงให้เห็นถึง การขาดคุณธรรมจริยธรรม

2. บทบาทของสังคมมีส่วนส่งเสริมให้เด็กไทยมีคุณธรรมหรือขาดคุณธรรม

3. การศึกษาหรือโรงเรียนมีส่วนขัดเกลาให้เด็กไทยมีคุณธรรมหรือขาดคุณธรรม4. แนวโน้มปัญหาเด็กไทยขาดคุณธรรมในปัจจุบัน5. ผลกระทบที่เกิดจากการที่เด็กไทยขาดคุณธรรม6.แนวทางในการแก้ปัญหาเด็กไทยขาดคุณธรรม

           ชื่อสมาชิกในกลุ่ม   1.นางสาวนันทพร  ศรีแสงรหัส 4641440010

                                            2.นายธนศักดิ์  พันธยุงรหัส 4641440011

                                            3.นางสาวกลางเดือน  สุวรรณรัตน์รหัส 4641440023

เอกสารอ้างอิง

กำแหง   จิตตามาก. (2544). การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.พระนครศรีอยุธยา. คณะกรรมการควบคุม : ดร กีรติ   ศรีวิเชียร , รองศาสตราจารย์ วนิช   สุธารัตน์                ณัฐนันท์   พิทักษา. (2549). สาเหตุการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ ของเด็กและเยาวชนชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยวาชนชายในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                ธาริณี   มลารวม. (2547). คุณลักษณะเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 4
6  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
. ร้อยเอ็ด : วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
                 สุพิศ   จันทรบุตร. (2543). การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.ขอนแก่น : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แหล่งที่มาสื่ออินเตอร์เน็ต
 
               กรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, http://www.djop.moj.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นันทพร ศรีแสง

คำสำคัญ (Tags)#ธนศักดิ์#กลางเดือน#นันทพร

หมายเลขบันทึก: 65648, เขียน: 07 Dec 2006 @ 00:24 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ดร.กฤษดา
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

ปัญหาค่อนข้างกว้าง ถ้า ดร.ประไพ OKก็ไม่เป็นไร

จองในบันทึกที่11 ของอาจารย์นะครับ 0จะได้เห็นหัวข้อผู้อื่นและผู้อื่นเห็นหัวข้อของเราด้วย อจ.กฤษดาครับ

นันทพร เครือทราย
IP: xxx.172.220.53
เขียนเมื่อ 

ชื่อ นันทพร  เป็นเด็ก  ป.5 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลียม