ความคิดปิ้งไอเดีย ที่ได้จากการประชุมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้บริหารกศน.จังหวัด อำเภอ และในส่วนกลาง ผมได้ประมวลความคิดการสร้างทายาทครูฅนพันธ์กอ(หมายถึง กศน.)เป็น Mindmap แต่ยากในการนำไฟล์ขึ้นนำเสนอพยายามแล้วยังไม่สำเร็จจึงแปลงเป็น ไฟล์ Text  ดังนี้

บทบาทของครู ตนพันธุ์กอ

คุณลักษณะ                

  นักจัดการความรู้                 นักประสานงาน                 บุคคลแห่งการเรียนรู้                 คิดริเริ่มสร้างสรรค์                 คิดเป็น                 มีจิตวิญญาณ /อุดมการ                 ภูมิใจในอาชีพ /ภารกิจ                 มีคุณธรรมจริยธรรม                 ใช้   ICT                 ความเป็นนักประชาธิปไตย                 มีความรับผิดชอบ

บทบาท                

  จัดการความรู้สู่ผู้เรียนและชุมชน             

  รู้และเข้าใจภารกิจงานกศนและอัธยาศัย     ศึกษาชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย        จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ     ออกแบบการจัดการความรู้        ประสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                

  ประสานงานมุ่งผลขยายพันธมิตร                          

  แสวงหา ส่งเสริม สนับสนุนรักษาเครือข่าย/พันธมิตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                 ระดมทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน                  ขยายแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน                                 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ห้ข้อมูลเพื่อยกยอให้เกียรติเครือข่ายพันธมิตร                

ผลิตสรรสร้างการประชาสัมพันธ์ผลงาน                               

  สรุปผลงานและรายงานต้นสังกัด/สาธารณชน   เผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ          ติดตามผลการเผยแพร่ผลงาน                

แนะนำจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                               

  แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร     ศึกษา/ติดตามกลุ่มเป้าหมาย  ใ ช้จิตวิทยาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     ใช้สื่อหลากหลาย    ให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                

  ครบถ้วนทันสมัยใช้ ICT                                

มีความรู้การใช้ไอซีทีขั้นพื้นฐาน     กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ ICTในการเรียนรู้                                 สามารถสืบค้นข้อมูลทาง Intrenet

เงื่อนไขความสำเร็จ               

  ได้ทำงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่                 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง     จัดหาสือเกี่ยวเนื่อง ICT ที่ทันสมัย พอเพียง   ลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคง มีความเที่ยงตรงในการประเมินผลงานผ่านระบบคุณธรรม

บนฐานความคิดนี้ หากเราสามารถพัฒนา สร้างครูกศน.พันธ์ใหม่ให้ทำหน้าที่ได้ตามบทบาทดังกล่าวข้างต้น ย่อมหมายถึง กศน.ก็จะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งโดยแก่นแท้ของฐานรากจากครูกศน.นั่นเอง

                                                             ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

                                                                   ๖ ธ.ค.๔๙

 IMG_7243.BMP