เบื่อหรือยังคะกับการอ่านแนววิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนชองครูอ้อย  ซึ่งนำเสนอมาหลายตอนแล้ว  ตอนนี้เป็นตอนที่ 8  ซึ่งจะขอย้อนหลังตอนที่ 7 เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิด  และทักษะกระบวนการทำงาน ซึ่งท่านจะอ่านได้จาก  บันทึก ชื่อเรื่อง  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (7)
ส่วนในตอนนี้.....ครูอ้อยจะขอนำเสนอ.....กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ตลอดทั้ง  ข้อคิอและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนตามประสบการณ์ของครูอ้อย
30.  นักเรียนที่มาโรงเรียนทุกคน  ย่อมตั้งความมุ่งหวังที่จะประสบกับความสำเร็จแน่นอน  เพราะการที่นักเรียนมาถึงโรงเรียนนั้น  ผ่านขั้นตอนและกระบวนการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  การที่นักเรียนมาถึงโรงเรียนได้นั้น  ย่อมหมายถึง  นักเรียนอยาก หรือ มีความต้องการเรียนรู้จริงๆ
แต่นักเรียนแต่ละคนนั้น  ย่อมมีศักยภาพทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  นักเรียนย่อมมีความต้องการทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันด้วย  ต้องการอย่างหลากหลายวิธีการ  แต่ละวิธีต้องเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนด้วย
โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินผล  ต้องมีความยืดหยุ่น  ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ยิ่งดี  นักเรียนที่ตั้งใจมาเรียนนนั้น  จะไม่มีกาสอบตกอย่างแน่นอน 
31.  ครูผู้สอนต้องช่วยพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ครูจะพอใจกับการที่นักเรียนผ่านการประเมินผลทั้งหมด  แต่นักเรียนบางคนยังมีศักยภาพที่อยู่ในระดับต้องการพัฒนา  โรงเรียนควรมีโครกงารที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องสานฝันของตนเอง  ควรให้โอกาสกับนักเรียนในส่วนนี้ เพิ่มพูนพัฒนาจนเต็มศักยภาพ  อาจจัดเป็นโครงการต่างๆ 
32.  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริม  การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม  เช่น
****  ช่วงต้นปี  จัดสอนพื้นฐาน  หรือ  ฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน
****  ระหว่างปี  จัดกิจกรรมให้นักเรียน  ได้รู้  ได้เห็น  สิ่งแปลกใหม่  ได้ทดลองทำกิจกรรมตามความสนใจ  ได้สั่งสมประสบการณ์  และทดสอบศักยภาพของตนเองตามความถนัด
****  การจัดค่ายภาษาอังกฤษ  ควรทำเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานความรู้  และทักษะทางภาษาพอสมควร  จึงควรจัดในปลายปี
ทั้งหมดที่...ครูอ้อยได้กล่าวมาแล้วนี้   เป็นประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ของครูอ้อย  หากผู้อ่านเก็บและนำไปใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่ง  ปรับให้เข้ากับนักเรียนของท่าน  หากเกิดประโยชน์  ครูอ้อยก็ขอยินดี  และจะนำเสนออีกในคราวต่อไป