Profile ของนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 61 ที่เรียนวิชา ED 5101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ Sect.06 ... (ภาคเรียนที่ 1/2561)


บันทึกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม Profile ของนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 61 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ED 5101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ Section 06 ... (ภาคเรียนที่ 1/2561)

ซึ่งหมู่เรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 30 คน ดังต่อไปนี้

..

.......................................................................................................................

รายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 61 

ED 5101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

Section 06 ภาคเรียนที่ 1/2561

.......................................................................................................................

..

1. รหัส 61741601

ชื่อ นาย ธชา สุภาแสน  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Tacha Subhasan

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.......................................................................................................

..

2. รหัส 61741602

ชื่อ นางสาว ขวัญฤทัย ไพโรจน์เกษม  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... kwanthai

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

3. รหัส 61741603

ชื่อ นางสาว จินตหรา  ปัญญาแก้ว  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... 미소 (มี-โซ) 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

4. รหัส 61741604

ชื่อ นางสาว เกวลี  ภูดอนตอง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... stamptamp

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

5. รหัส 61741605

ชื่อ นางสาว ปรียา  กุลนา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... myfernz

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

6. รหัส 61741606

ชื่อ นาย ปรัชญา ใจรักษ์  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... น้ำหมึก ส.รุ่งรักษ์เจริญชัย

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

7. รหัส 61741607

ชื่อ นางสาว พิมพ์สุณัชญา พิชวงศ์  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... พิมพ์สุณัชญา

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

8. รหัส 61741608

ชื่อ นางสาว รจนา  ตาสุยะ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... รจนา ตาสุยะ  

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

9. รหัส 61741609

ชื่อ นางสาว สุพิชฌาย์  ธนัชเศรษฐการ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Kru Supitcha

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

10. รหัส 61741610

ชื่อ นางสาว พัชรินทร์  ทีเก่ง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... inannan   

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

11. รหัส 61741611

ชื่อ นางสาว เมษา  ใจโอบอ้อม  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... เมษา

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

12. รหัส 61741612

ชื่อ นางสาว ขนิษฐา  ชลใสเย็น  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Khanitta

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

13. รหัส 61741613

ชื่อ นางสาว ฐานุตรา  มะลัย  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ดอยจ๋า 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

14. รหัส 61741614

ชื่อ นางสาว ณภัชชา  เป็งศิริ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ณภัชชา

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

15. รหัส 61741615

ชื่อ นางสาว เกศินี  ป๊อกนันตา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... aauumm

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

16. รหัส 61741616

ชื่อ นางสาว บุศรินทร์  พิชัย  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... คนครัว   

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

17. รหัส 61741617

ชื่อ นาย เพชรวิชญ์  หวลคำ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... พระเอกนัยย์ตาหวาน 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

18. รหัส 61741618

ชื่อ นางสาว พิสชา  ชัยขุนพล  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... เหล่าซือพิซซ่า

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

19. รหัส 61741619

ชื่อ นาย พิบูรณ์  คำศักดิ์  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... บัวแก้ว  

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

20. รหัส 61741620

ชื่อ นางสาว สุกัญญา  จันทร์เม่ง  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Sukanya C.   

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

21. รหัส 61741621

ชื่อ นางสาว สิริโสภา  มินมุนินท์  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... viewwy

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

22. รหัส 61741622

ชื่อ นางสาว อรทัย  ตาคำ  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... คนบนฟ้า

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

23. รหัส 61741623

ชื่อ นางสาว เกศริน  กาไว  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... modzaee indy  

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

24. รหัส 61741624

ชื่อ นางสาว สิริพร  อินถา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... สิริพร อินถา  

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

25. รหัส 61741625

ชื่อ นาย วณัฐพล  ตุ่นแก้ว  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Kru.Kong

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

26. รหัส 61741627

ชื่อ นาย วชิระ  ภู่พันธุ์มิตร  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... แงซาย

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

27. รหัส 61741628

ชื่อ นาย ปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... นายจันทร์เจ้า  

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

28. รหัส 61741629

ชื่อ นาย ศุภณัฐร์  สุทธิประภา  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...  PoohEngfitsh

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

29. รหัส 61741631

ชื่อ นาย พรชัย  จันทคลักษณ์  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ...  DocAutomotive 

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

30. รหัส 61741632

ชื่อ นางสาว กัญญา  สมอ๊อด  ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... puikunya

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : https://www.gotoknow.org/blog/...

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 : https://www.gotoknow.org/blog/...

..

.........................................................................................................

..

ขอให้บันทึกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มีความฝันที่จะเป็นครู

..

.........................................................................................................

..

..

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 

เวลา 17.25 น.

หมายเลขบันทึก: 651894เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2018 14:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2018 12:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (46)

๔. รหัส ๖๑๗๔๑๖๐๖

ชื่อ นาย ปรัชญา ใจรักษ์ … ใช้ชื่อนามแฝงว่า …น้ำหมึก ส.รุ่งรักษ์เจริญชัยURL Profile :

Blog ๑ :
Blog ๒ :

..

๑. รหัส ๖๑๗๔๑๖๐๑ ชื่อ นาย ธชา สุภาแสน … ใช้ชื่อนามแฝงว่า … Tacha SubhasanURL Profile : https://www.gotoknow.org/user/tachasubhasan/profileBlog ๑ :Blog ๒ :

ชื่อนางสาวพัชรินทร์ ทีเก่ง รหัสนักศึกษา 61741610นามแฝง inannanhttps://www.gotoknow.org/user/inannan/profile

ชื่อ นางสาวเกวลี ภูดอนตองรหัส 61741604นามแฝง stamptampURL profile คือ https://www.gotoknow.org/user/stamptamp/profile

ชื่อ นางสาวเกศินี ป๊อกนันตารหัส 61741615นามแฝง aauummURL Profile

ชื่อ นางสาวเกศินี ป๊อกนันตารหัส 61741615นามแฝง aauummURL Profile https://www.gotoknow.org/user/ketsinee/profile

รหัสนักศึกษา 61741622นามแฝง คนบนฟ้า https://www.gotoknow.org/user/e61741622/profile

รหัส ๖๑๗๔๑๖๑๓

ชื่อ นางสาวฐานุตรา มะลัย ใช้นามแฝงว่า ดอยจ๋า

URL Profile :https://www.gotoknow.org/user/thanutra/profile

นางสาวอรทัย ตาคำรหัสนักศึกษา 61741622นามแฝง คนบนฟ้าURL profilehttps://www.gotoknow.org/user/e61741622/profile

ชื่อ นางสาว กัญญา สมอ๊อด … ชื่อนามแฝงว่า .. puikunyaURL Profile : https://www.gotoknow.org/user/ppuiziizy/profile

Blog ๑ : Blog ๒ :

นางสาวสุกัญญา จันทร์เม่งรหัสนักศึกษา 61741620https://www.gotoknow.org/user/e61741620/profile

นางสาวณภัชชา เป็งศิริรหัสนักศึกษา 61741614นามแฝง ครูพิเศษURL profile https://www.gotoknow.org/user/napatcha/profile

ชื่อ นางสาว สิริโสภา มินมุนินท์ 61741621 ชื่อนามแฝง piggy URL Profile https://www.gotoknow.org/user/e61741621/profile

๒๘. รหัส ๖๑๗๔๑๖๒๘

ชื่อ นาย.ปริยะ วัฒนศิริเสรีกุล. ใช้ชื่อนามแฝงว่า นายจันทร์เจ้าURL Profile :

๕. รหัส ๖๑๗๔๑๖๐๕

ชื่อ นางสาว ปรียา กุลนา ใช้ชื่อนามแฝงว่า myfernz URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/biifernz/profile

Blog ๑ :
Blog ๒ :

๒๘. รหัส ๖๑๗๔๑๖๒๘

ชื่อ นาย.ปริยะ วัฒนศิริเสรีกุล. ใช้ชื่อนามแฝงว่า นายจันทร์เจ้าURL Profile : https://www.gotoknow.org/user/mr.moony/profile

นางสาวบุศรินทร์ พิชัยรหัสนักศึกษา 61741616นามแฝง คนครัวURL Profile https://www.gotoknow.org/user/busarin_phichai/profile

๒๔. รหัส ๖๑๗๓๑๖๒๔ชื่อ นางสาวสิริพร อินถาURL Profile https://www.gotoknow.org/user/e61741624/profile

นางสาวขนิษฐา ชนใสเย็นรหัสนักศึกษา 61741612นามแฝงKhanitta URL Profilehttps://www.gotoknow.org/user/khanitta_chonsaiyen/profile

๑๘. รหัส ๖๑๗๔๑๖๑๘ชื่อ นางสาวพิสชา ชัยขุนพล ใช้ชื่อนามแฝงว่า เหล่าซือพิซซ่า URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/pitchapeach/profile

๖. รหัส ๖๑๗๔๑๖๐๖

ชื่อ นาย ปรัชญา ใจรักษ์ … ใช้ชื่อนามแฝงว่า …น้ำหมึก ส.รุ่งรักษ์เจริญชัยURL Profile :https://www.gotoknow.org/user/palmz2499/profile

Blog ๑ :Blog ๒ :

..

๒๓ รหัส 61741623ชื่อ นางสาวเกศริน กาไว นามแฝง modzaee indy URL Profile https://www.gotoknow.org/user/e61741623/profile

นางสาวขนิษฐา ชลใสเย็นรหัสนักศึกษา 61741612นามแฝงKhanitta URL Profilehttps://www.gotoknow.org/user/khanitta_chonsaiyen/profile

24 รหัส 61741617 ชื่อนายเพชรวิชญ์ หวลคำ นามแฝง พระเอกนัยย์ตาหวาน URL:www.gotoknow.org/user/chocolatepop/profile

19 รหัส 61741619 ชื่อนายพิบูรณ์ คำศักดิ์ นามแฝง บัวแก้ว URL: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/edit_profile

  1. รหัส 61741626 ชื่อ นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว … ใช้ชื่อนามแฝงว่า … URL Profile : สมุดบันทึกเล่มที่ 1 : สมุดบันทึกเล่มที่ 2 :
  1. รหัส 61741607 ชื่อนางสาวพิมพ์สุณัชญา พิชวงค์ นามแฝง timmeeURL: http://www.gotoknow.org/user/pimsunaschaya/profile
  1. รหัส 61741607 ชื่อนางสาวพิมพ์สุณัชญา พิชวงค์ นามแฝง timmeeURL: http://www.gotoknow.org/user/pimsunaschaya/profile

ชื่อ นางสาวขวัญฤทั ไพโรจน์เกษม รหัส 61741602นามแฝง kwanthaiURL profile https://www.gotoknow.org/user/kwanthai_509215/profile

  1. รหัส 61741619 ชื่อ นายพิบูรณ์ คำศักดิ์ นามแฝง บัวแก้ว

URL : https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/

ผมขอเปลี่ยน URL ใหม่ครับ อาจารย์ รหัส 61741619 นายพิบูรณ์ คำศักดิ์
https://www.gotoknow.org/user/e61741619/comments

รหัส 61741611 นางสาวเมษา ใจโอบอ้อม นามแฝง เมษาURL: https://www.gotoknow.org/user/maysajaiobaom/profile

รหัส 61741631

ชื่อ นาย พรชัย จันทคลักษณ์ … ใช้ชื่อนามแฝงว่า …

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/docautomotive/profile

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 :

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 :

รหัส 61741631

ชื่อ นาย พรชัย จันทคลักษณ์ … ใช้ชื่อนามแฝงว่า …DocAutomotive

URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/docautomotive/profile

สมุดบันทึกเล่มที่ 1 :

สมุดบันทึกเล่มที่ 2 :

รหัส 61741627 นายวชิระ ภู่พันธ์มิตร นามแฝง แงซายURL: https://www.gotoknow.org/user/wachiraphophanmit/profile

รหัส e61741629นาย Supanat Suttiprapa
นามแฝง PoohEngfitshURL : https://www.gotoknow.org/user/pooluang/profile

https://www.gotoknow.org/user/jintarha/profileชื่อ นางสาว จินตหรา ปัญญาแก้ว (เอ๋) นามแฝง 미소 (มี-โซ)รหัสนักศึกษา 61741603

https://www.gotoknow.org/user/e61741621/profile ชื่อ นางสาว สิริโสภา มินมุนินท์ 61741621 นามแฝง viewwy

นางสาวสุกัญญา จันทร์เม่ง นามแฝง Sukanya C.รหัส 61741620https://www.gotoknow.org/user/e61741620/profile

นางสาวณภัชชา เป็งศิริ นามแฝง ณภัชชา รหัสนักศึกษา 61741614https://www.gotoknow.org/user/napatcha/profile

นางสาวสุพิชฌาย์ ธนัชเศรษฐการ นามแฝง Kru Supitcha รหัสนักศึกษา 61741609 URL Profile https://www.gotoknow.org/user/e61741609/profile

นางสาวพิมพ์สุณัชญา พิชวงค์ นามแผง พิมพ์สุณัชญา รหัสนักศึกษา 61741607https://www.gotoknow.org/user/pimsunaschaya/profile

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี