บัวแก้ว

นักศึกษา ป.บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Usernamee61741619
สมาชิกเลขที่221489
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 ครูสอน โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

บทความที่ประทับใจ ( เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์)

- ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้                    ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

   ใช่อยู่ที่เรียก ครูอาจารย์                        ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

   ครู คือผู้ชี้นำ ทางความคิด                     ให้รู้ถูก รู้ผิด คิด อ่าน เขียน

   ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร                    ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้ รู้สร้างงาน

   ครู คือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์             ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

   ครู คือผู้สั่งสม อุดมการณ์                      มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

   ครู จึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่                    สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

   สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง               ขอมอบเพลงนี้มา บูชาครู

ที่มา  

https://www.youtube.com/watch?v=iXQmph...