คราวที่แล้วครูอ้อยได้นำเสนอ  ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน (4)  ซึ่งเป็นการกล่าวถึง  เทคนิคการ warm-up  มีผู้อ่านบางท่านสงสัยว่า  การwarm-up คืออะไร  ทำไมต้องมี  และได้ประโยชน์อย่างไร  ถามเป็นชุดเลย

การ warm-up ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น  มีความสำคัญมาก  เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเรา  ครูผู้สอนต้อง..เตรียมการให้ดี  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้  อุปกรณ์  และเทคนิคการสอน  การนำเข้าสู่บทเรียนและบรรยากาศ

ส่วนใหญ่  การ warm-up ที่ได้ผลคือการร้องเพลง  ในชั้นเด็กเล็ก  ช่วงชั้นที่ 1 .ป.1-3  แต่ในช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 นั้น  น่าจะเป็นเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการ  ถาม- ตอบ  ซึ่งครูอ้อยได้ทดลองใช้  เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้ผลอย่างดี  ทั้งฝึกการถามและการตอบอย่างมีคุณค่าให้แก่นักเรียนทั้งห้องทุกคน

ในระยะเริ่มแรก  นักเรียนจะฝืดในการคล้อยตามเทคนิคนี้  เพราะนักเรียนยังไม่มีทักษะในการฟัง  และการตอบคำถาม  เมื่อครูอ้อยถามทุกๆวัน  ถามในเรื่องใกล้ตัว  โดยใช้คำถามง่ายๆสั้นๆก่อน  ไม่นานนัก  นักเรียนสามารถตอบและถามครูอ้อยได้ทุกคน 

ฝึกการถามและการตอบ  ซึ่งในชีวิตจริงนั้น  คนเราต้องมีการพูดด้วยประโยคบอกเล่า  ปฏิเสธและคำถาม  สลับกันไป

ประโยชน์ที่ได้จากการ warm - up คือ  นักเรียนจะมีความสนุกสนาน  และเริ่มรู้ว่า  การเรียนภาษาอังกฤษ  ด้วยการพูดนั้น  ไม่ได้ยากเลย

นอกจากการ warm-up แล้ว  ครูผู้สอนต้องเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนในแต่ละวัยที่ตนสอนด้วย  นักเรียนในวัยประถมศึกษา  ชอบการแข่งขัน  สังเกตพบว่า  เมื่อมีการแข่งขันทีไร  จะสนุกสนาน  มีความหมายการเรียน  และดำเนินการสอนไปได้ด้วยดี

วันนี้จึงขอเสนอแนะข้อคิดในการจัดการเรียนการสอนในตอนที่ 5 ต่อไป  ดังนี้

16.  การจัดกลุ่มทำกิจกรรมเชิงแข่งขัน  ควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละความสามารถกัน  มีจำนวนสมาชิกเท่าๆกัน  ครูผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงนี้  หากมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มใด  ในคราวต่อไป  ควรจัดกลุ่มใหม่ต่อไป  ไม่ซ้ำกัน

17.  ในระหว่างการดำเนินการเรียนการสอน  นักเรียนควรได้รับการฝึกให้พูดด้วยน้ำเสียงที่ดังและฟังชัด  ในการนำเสนอและมีบทบาทในการนำเสนอแต่ละครั้ง  เพื่อแสดงความมั่นใจและเป็นธรรมชาติ

18.  กิจกรรมการเขียนก็เช่นกัน  ควรสร้างความมั่นใจในการเขียน  โดยมีพจนานุกรมให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพื่อความถูกต้องและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือดี  ในการนำพจนานุกรมมาด้วยทุกครั้งที่เรียนภาษาอังกฤษ

19.  เมื่อพูดถึงพจนานุกรม  ครูก็ต้องฝึกให้นักเรียนได้ใช้พจนานุกรมให้ถูกวิธี มีความคล่องตัวในการใช้  และรู้สึกว่า  เป็นเพื่อนกับพจนานุกรม  เมื่อไม่รู้ความหมายของคำศัพท์  นักเรียนจะรู้จักการค้นคว้าทันทีโดยอัตโนมัติ

20.  โรงเรียนควรจัดหาพจนานุกรม  ที่ดี  มีจำนวนพอเพียงสำหรับนักเรียนทั้งชั้นเรียน  นักเรียนจะได้รับการฝึกไปพร้อมๆกัน

21.  ทักษะการใช้พจนานุกรม  ช่วยในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นกระบวนการแก้ปัญหา  เริ่มจากการรู้จักตั้งคำถามและคาดเดาความเป็นไปได้ของคำตอบ  แล้วเสาะหาคำตอบ  และยืนยันความถูกต้องด้วยตนเอง  จนกว่าจะเป็นที่พอใจ  การฝึกนักเรียนให้มีทักษะนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนิสัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-Long Learning