การจัดการความรู้จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรในสังคมไทย เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เพื่อ สังคมที่ดี มีความสุข และดีงาม  การจัดการความรู้ ชุมชนฐานรากต้องเข้มแข็ง การจัดการความรู้ ต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมมีการทำงานเพื่อประชาสังคม การทำงานขององค์กรเป็นการทำงานเพื่อสังคม มีประเด็นใหญ่ๆ 3 ประเด็นคือ 1.  สังคมเข้มแข็ง 2.  สังคมไม่ทอดทิ้งกัน 3.  สังคมคุณธรรม การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ในสังคมไทยยังมี Best practice ที่ไม่เพียงพอ ควรมีการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ เชิงสังคมและเชิงประเทศ ในสังคมเรามีผู้ที่รู้เรื่องการจัดการความรู้ที่ไม่มาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯอยากได้ ผู้จัดการความรู้   ในสังคมเรามีชุมชนที่มีแผนแม่บทของชุมชนเช่น ชุนชนที่จันทบุรี   รอดูสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปครับ และเรื่องคุณอำนวยต่อไปนะครับ