เสาร์ที่ 2 ธค.2549 ช่วงเช้าปาฐกถาพิเศษ การจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม...สังคมอุดมปัญญา ซึ่งท่านได้พูดถึง KM เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ 3 ยุทธศาสตร์(สังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณธรรม) บรรลุเป้าหมาย โดยมีโจทย์สำคัญ คือการสร้างสังคมไทยที่ดีงาม มีความสุข ใน3บริบท ได้แก่บริบทพื้นที่ (ตั้งแต่ หมู่บ้าน ตำบล ขึ้นมา ) บริบทของบุคคล  (สตรี ครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) บริบทของประเด็น  (ในเชิงบวก เช่นส่งเสริมความสามัคคี  เชิงลบเช่นการแก้ปัญหาความรุนแรง) ซึ่งทั้ง 3 บริบทจะมี good practice และ best practice มากมาย แต่อาจไม่มากพอต้องนำการจัดการความรู้มาช่วย  โดยKMซ้อนๆ KM(คุณเดชาบอก 5 ชั้น)

ช่วง9.30-12.00น. ได้ฟังดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เรื่อง เมื่อคุณธรรม..นำการศึกษา ท่านได้เล่ารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส  โดย ให้พวกเราได้ร้องเพลง และ ฝึกสมาธิโดยใช้แสงสว่าง ไปด้วย ท่านได้เล่าว่าการเรียนการสอนทางตะวันตกที่ใช้ Brain Base Learning มุ่งให้ผู้เรียนเก่งในการคิดค้นวิเคราะห์ ปัญหาที่ตามมา คนเก่งมักทำเพื่อตนเอง จึงเห็นคนเก่งที่ขาดคุณธรรมสร้างปัญหาสังคมอย่างมากมาย แต่คนดีจะคิดถึงคนอื่นโดยที่ตนเองก็ไม่เดือดร้อน เมื่อเราผลิตคนดี คนดีนั้นจะเก่งเอง โรงเรียนสัตยาไสใช้การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งความมั่นใจ กล้าหาญเข้าไปในทุกวิชา และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อยกระดับจิตใจเด็กด้วยสมาธิ เด็กจะได้ปลูกฝังการใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสินเรื่องต่างๆว่าดีสำหรับตัวเอง และคนอื่นหรือไม่

ช่วงบ่ายเข้าไปเยี่ยมชุมชนคุณอำนวยเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลับคุณอำนวย  

  

อำนวยชีวิตตนเองให้ได้ ก่อนอำนวยคนอื่นตามหน้าที่ และเหตุปัจจัย(เติมเอง)                                                                        ........จากคุณ jj    

  เห็นตัวอย่าง การสร้างบรรยากาศในองค์กรด้วยการเล่าเรื่องที่ดีดี                                                                         .....    จากหมอฟันเด็ก     

  คุณอำนวยต้องประเมินตนเอง ต้องเป็นนักกลยุทธด้วย นิ่งพอไหม   km เป็นเรื่องของจิตใจ   ทำงาน อย่าทำ KM    คุณอำนวยต้องเป็นแมวมองด้วย                                                ---จากคุณสิงห์ป่าสัก    

  เทคนิคการเขียน blog“ เขียนจากใจ ไม่ใส่ไข่ คนที่เคยอ่านจะรู้เองว่าอะไรจากใจ                                                                 ......จากคุณชายขอบ