Hypothesis (H) : Deductive inference---> : I1, I2, I3, ...................In

                                                                   (1): Consequence of H

                                                                   (2):Empirical Test of (1)

                                                                    (3):Evidence of (2)

                                                                    (4)Confirm/Disconfirm H

ขอให้สังเกตว่า

        (๑)  การทดสอบ  H  นั้น ลึกๆแล้ว  มีแบบฟอร์เชิง "ตรรกะ" แอบแฝงอยู่เบื้องหลัง  คือ นิรนัย (Deduce)  I  มาจาก  H  แล้ว  Test  I

        (๒)  รายละเอียดเต็มรูปของกระบวนการจาก (๑) - (๔) ก็คือกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง

        (๓) ที่เราพูดกันว่า "เราทดสอบ H "  นั้น  แท้จริงแล้ว  เราตรวจสอบข้อเท็จริงด้านข้อมูลที่  I  ของ  H  บาง  I  เท่านั้น  ยังมี  I  อีกจำนวนมากของ H (ดูข้างบน) ที่เรายังไม่ได้ทดสอบ   ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า "เราไม่เคยตรวจสอบข้อมูลของ  H เลย  เราตรวจสอบได้ก็แต่ข้อมูลของ  I  of  H  เท่านั้น ! "   แต่กระนั้นก็ตาม  "ไม่ผิด ! ที่เราจะพูดว่าเราทดสอบ H !! "

         (๔) เราไมควรใช้  H (Hypothesis) กันให้พร่ำเพรื่อนัก  เพราะมันจะเสียความหมายเชิงตรรกของมันไป