นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  ที่นักเรียนจะต้องเรียนในตำราและหลักสูตรแล้ว  จำป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน  นำโดยครูผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

วันนี้  ครูจำนวน 9 ท่าน  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2,4/4,4/6  ไปงานกีฬา สพท.กทม.เขต 2   ที่สนามกีฬา ธูปเตมีย์  ดอนเมือง

   

ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ได้ออกงานกีฬา  ในทุกๆปีที่ผ่านมานั้น  นักเรียนชั้น ป.5  ได้ไปงานนี้  แต่ปีนี้สลับให้ น.ร.ป.4 3 ห้องเรียนไป  โดยมีผูปกครองจำนวนหนึ่งร่วมเดินทางไปกับบุตรหลานด้วย

การไปงานกีฬาครั้งนี้  นอกจากนักเรียนจะได้แสดงบทบาทผู้ชมกีฬาที่มีมรรยาทแล้ว  นักเรียนส่วนหนึ่งมีโอกาสได้เป็นนักกีฬาแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ด้วย  ซึ่งผลของการแข่งขัน  นักกีฬาของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  วิ่งผลัดร้อยเมตรชาย  และรองชนะเลิศ  วิ่งผลัดร้อยเมตรหญิง 

การเชียร์นักเรียนได้มีส่วนเป็นสต๊าฟเชียร์  ลีดเดอร์อย่างสวยงาม  และร่วมเดินขบวนพาเหรด  คนไทย 4 ภาค  ที่น่ารักด้วย

นอกจากนั้นนักเรียนยังให้ความร่วมมือกับครูในการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้อย่างดี  ไม่มีใครหลงทางเลย