มาร๕ที่ต้องระวัง

  ติดต่อ

  มาร ในทางพุทธศาสนาให้คำนิยามว่าคือ..สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ,สิ่งที่ล้างผลาญคุณความดี,ตัวการที่กำจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสำเร็จอันดีงาม..มีอยู่๕ประเภท  

มาร (จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์( น.๒๓๔)

๑ กิเลสมาร  (มารคือกิเลส กิเลสเป็นมารเพราะเป็นตัวกำจัดและขัดขวางความดี ทำให้สัตว์ประสบความพินาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒ ขันธมาร   (มารคือเบญจขันธ์,ขันธ์ห้าเป็นมาร เพราะเป็นสภาพอันปัจจัยปรุงแต่ง มีความขัดแย้งกันเองอยู่ภายใน ไม่มั่นคงทนนาน เป็นภาระในการบริหาร ทั้งแปรปรวนเสื่อมโทรมไป เพราะชราพยาธิเป็นต้น ล้วนรอนโอกาสมิให้บุคคลทำกิจหน้าที่หรือบำเพ็ญคุณความดีได้เต็มปรารถนา อย่างแรงอาจถึงกับพรากโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิง

๓ อภิสังขารมาร (มารคืออภิสังขาร,อภิสังขารเป็นมาร เพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม นำให้เกิดชาติ ชรา เป็นต้น ขัดขวางมิให้หลุดพ้น ไปจากสังสารวัฏ

๔. เทวปุตตมาร (มารคือเทพบุตร,เทพยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดแห่งชั้นกามาวจรตนหนึ่งชื่อว่ามาร เพราะเป็นนิมิตรแห่งความขัดข้อง คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลไว้ มิให้ล่วงพ้นจากแดนอำนาจครอบงำของตน โดยชักให้ห่วงพะวงในกามสุขไม่หาญเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้

๕ มัจจุมาร (มารคือความตาย,ความตายเป็นมาร เพราะเป็นตัวการตัดโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปในคุณความดีทั้งหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้พุทธรรม

หมายเลขบันทึก: 64747, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-15 18:23:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาร#สิ่งที่ขัดขวาง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)