• วันนี้เก็บกรณ๊ศึกษาได้ 2 ราย
  • ที่เหลือร่วมตรวจรักษาพร้อมกับแพทย์
  • เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลตามแผนกต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์