นาย เอนก สุวรรณบัณฑิต

นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Usernamedarrine
สมาชิกเลขที่1291
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์

- 2547 Fellowship in radiology: Centre Hopitalier de Universitaire de Bicetre, Assistance Public Hopitaux de Paris, Paris, France

- 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา