นาย เอนก สุวรรณบัณฑิต

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: darrine
  • นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
  • ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาชิกเลขที่ 1291
  • เขียนเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

DOB : 5 พฤศจิกายน 2519

POB : จ.ฉะเชิงเทรา

การศึกษา:

- 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์

- 2547 Fellowship in radiology: Centre Hopitalier de Universitaire de Bicetre, Assistance Public Hopitaux de Paris, Paris, France

- 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

: Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant

การทำงาน:

- 2540 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 3 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2543 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 4

- 2546 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 5

- 2548 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 6

- 2550 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 7 ชำนาญการ

- 2552 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 8 ชำนาญการ

- 2554 นักรังสีการแพทย์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ

งานอื่นๆ

- อาจารย์พิเศษ วิชาปรัชญาศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558-ปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษ รายวิชาจิตวิทยาบริการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2545-2551

- อาจารย์พิเศษ วิชาจิตวิทยาบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.รังสิต 2549-51

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-1

- คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2548-2556

ผลงานทางวิชาการ

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, กีรติ บุญเจือ. (2558). สังคมบนฐานความรู้กับสันติภาพ. รมยสาร, 13(2): 100-9

-เอนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนากิจ. จิตวิทยาบริการ. สนพ.อดุลพัฒนากิจ. กรุงเทพ; 2548, revised 2550, revised 2554

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. ความเป็นไปได้ของการตรวจรังสีวิทยาหลอดเลือดผู้ป่วยนอกในบริบทไทย. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2553 ; 4(2) : 124-133

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. การจัดการความรู้สำหรับงานรังสีร่วมรักษา. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2553 ; 4(2) : 134-147

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. จริยธรรมของรังสีเทคนิคเฉพาะทางรังสีร่วมรักษา. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2553 ; 4(1) : 55-64

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, วิธวัช หมอหวัง, ธันยาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์และเสาวนีย์ หอมสุด. มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการวินิจฉัยหลอดเลือด. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(2) : 87-99

- เอนก สุวรรณบัณฑิต,วาฑิต คุ้มฉายา,สมจิตร จอมแก้ว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท:เรื่องเล่าของความสำเร็จ.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551; 2(2) : 113-20

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. หลักการการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดตามแนวทางวิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย.2551 ; 2(2) : 121-5

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, วิธวัช หมอหวัง และ คง บุญคุ้ม. มาตรฐาน และเทคนิคในหัตถการการวินิจฉัยหลอดเลือดสมอง. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(1) : 9-19

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, จิรวรรธ สุดหล้า และ สมจิตร จอมแก้ว. มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสันหลัง.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(1) : 24-32

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, สมจิตร จอมแก้ว, ตองอ่อน น้อยวัฒน์และคง บุญคุ้ม. รังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือดสมองในโรคโมยาโมยา.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(1) : 45-52

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. องค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารงานทางคลินิกที่ดี. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550 ; 1(2): 9-14

- เอนก สุวรรณบัณฑิต,วิธวัช หมอหวัง และ สมจิตร จอมแก้ว. บทบาทของรังสีเทคนิคในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550, 1(1) : 9-13

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. นวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550; 1(1) : 15-9