นาย เอนก สุวรรณบัณฑิต

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: darrine
  • นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
  • ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาชิกเลขที่ 1291
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

- 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์

- 2547 Fellowship in radiology: Centre Hopitalier de Universitaire de Bicetre, Assistance Public Hopitaux de Paris, Paris, France

- 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา