ในโลกของความเป็นจริงกับโลกที่คนสร้างขึ้นบางครั้งก็เป็นเส้นคู่ขนานกันไปนะครับ...แต่บางครั้งก็กลายเป็นคู่ตรงกันข้ามก็มี...เพราะการมองเป็นคู่จึงก่อเกิดการไม่เป็นคู่...เพราะเกิดความดีขึ้นมาจึงก่อเกิดความไม่ดี...

                 เพราะเกิดความสวย...จึงเกิดการเปรียบเทียบความไม่สวย...มีการวิจัยความแท้จริงกับสิ่งที่แสร้งทำชิ้นหนึ่งที่ผมได้รับฟังมาพอจับใจความได้ว่า...

                 มีชายชาวตะวันตกต้องการทำวิจัยในประเทศอินเดียเกี่ยวกับชื่อทำนองว่า...เบื้องหลังหน้ากาก...เขาจ้างคนอยู่ในวรรณะพราหมณ์เป็นผู้ช่วยนักวิจัย...

                   ลงพื้นที่หาข้อมูลในหมู่บ้านพราหมณ์...ปรากฏได้ข้อมูลว่า...คนในหมู่บ้านนี้ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรมของศาสนา...ต่อมาผู้ช่วยนักวิจัยของเขาติดธุระมาทำงานต่อไม่ได้...

                     เขาจึงจ้างผู้ช่วยนักวิจัยคนใหม่ไปที่หมู่บ้านนี้แทน...คนนี้เป็นชาวมุสลิม...ลงไปหาข้อมูลผลที่ได้...คือ...ชาวหมู่บ้านนี้พอรู้ว่าผู้มาเก็บข้อมูลไม่ใช่พราหมณ์ด้วยกัน...คงไม่รู้เรื่องศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูแน่ ๆ

ธาตุแท้ของพวกเขาก็ปรากฏออกมาว่า...มีการล่วงละเมิด...ผิดกฎกติกา...ผิดศีลธรรมมากมายเลยครับ

 

สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพให้เห็นว่า...พฤติกรรมของมนุษย์นี้ยากที่จะเข้าใจ...เหมือนคำกล่าวที่ว่า...

จิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึง...ฮา ๆ เอิก ๆ