"การประชุม สมศ. สัญจร"

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุม สมศ. สัญจร การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา                   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1 ได้มอบหมายให้ไปร่วมประชุมสมศ.สัญจร การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา  2550  ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 22  พฤศจิกายน  2549  เวลา  09.00 - 16.30 น. ณ  ห้องGrand Ballroom  ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีเรื่องสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต้องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 ซึ่งมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้                  - บทบาทการบริหารอย่างประกันคุณภาพของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา                 - สถานศึกษากับการประกันคุณภาพ                - ข้อแนะนำสำหรับสถานศึกษาในการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สอง                   การประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance)เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด                 ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งโรงเรียนต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ทุกกิจกรรม/ โครงการ/ งานมีเป้าหมายเดียวกันประการสำคัญต้องมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งติดตามกำกับการดำเนินงานอย่างจริงจังโดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA                 สถานศึกษากับการประกันคุณภาพ  สถานศึกษาต้องใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายการพัฒนา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้ บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด โรงเรียนต้องจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีโดยให้รวมเอารายงานการประเมินตนเองไว้ในเล่มเดียวกัน และสิ่งที่สำคัญรายงานฉบับนี้ต้องมาจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา และเป็นข้อมูลสำหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                สำหรับข้อแนะนำสถานศึกษาในการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยทางสมศ.บอกร่วงหน้าประมาณ 2 เดือนโดยผ่าน เวปไซส์ htt://www.onesqa.or.th แต่จะไม่กำหนดวันเวลาที่เข้าประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                            ศึกษานิเทศก์  สพท.นนทบุรี เขต 1 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสงค์ สังข์ดิษฐ์

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 64557, เขียน: 01 Dec 2006 @ 07:36 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 08:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)