บันทึกครั้งที่37 วันศุกร์ที่1ธันวาคม2549

- เข้าสถาบันเพื่อมารายงานความคืบหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนแรก โดยในการนำเสนอครั้งนี้กลุ่มของผมได้นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของสถบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พันธกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้างขององค์กร วัตถุประสงค์ กิจกรรมและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งในด้านผลงานที่ได้ทำนั้นในการฝึกประการณ์วิชาชีพนั้นจะเก็บไว้นำเสนอในครั้งต่อไป