ถอดบทเรียนบ้านพอเพียงพัทลุง 4(ตำบลปันแต)

มีอยู่หลังหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ บ้านไม่มีห้องน้ำ ได้อาศัยห้องน้ำเพื่อนบ้าน บางวันเพื่อนไม่อยู่ ก็ต้องแบกจอบเข้าป่า เขาบอกว่าจากโครงการนี้ ได้อยู่ดี กินดี ขี้สบาย


ตำบลปันแตอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง เป็น หนึ่งในห้าตำบลพื้นที่บ้านพอเพียง ชุดแรกที่ลงทำโครงซ่อมสร้าง

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนยากจนผ่านทางพอช.โดยทีมคณะทำงานขบวนองค์กรจังหวัดพัทลุง ได้ลงติดตามถอดองค์

ความรู้ชุดประสบการณ์โครงการบ้านพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้กับ 11 พื้นที่ตำบลบ้านพอเพียงปี2561 นี้ ตำบลปัน

แต นึกถึงปันแต ต้องนึกถึงวันสุนทราวาส นึกถึงเจ้าคุณอุดมปิฎก นึกถึงที่มาของการถวาย

อดิเรกhttps://www.gotoknow.org/posts...ที่นี้ 

     การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีทีมกระบวนจังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ พอช.น้องพุด สุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ได้นัดหมายทำการคุย

กันที่ อบต.ปันแต การประสานกลุ่มเป้าหมายมาเล่ามาบอกให้ฟัง หลากหลายองค์กร ที่มาวันนี้ มีการแนะนำเข้าสู่การ

พูดคุยแบบกันเองง่ายๆแบบมาให้กำลังใจ มาฟังเรื่องเล่าของการทำงาน เจ้าของพื้นที่แนะสถานที่พื้นที่เสร็จ ผู่มา

เยี่ยมโดยทางน้องพุดก็ ได้แนะนำ สถาบันองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พอช ที่ทำงานชุมชนเพื่อพัฒนาความ

มั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายพอช.สังกัดกระทรวง พ่อแม่ (พม) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ พอช เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทที่ 3 หน่วยงานรัฐประเภทที่ 2 คือ การไฟฟ้า การประปาฯ

 พอช ทำตั้งแต่เรื่องที่ดิน เรื่องบ้านมั่นคง เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องภัยพิบัติ เรื่องสวัสดิดิการ  เรื่องสภาองค์กรชุมชนฯ 

โดยเฉพาะเรื่องสภาองค์กรชุมชนและเรื่องสวัสดิการชุมชน ทั้งสองประเด็นงาน คนพัทลุงได้ทำเต็มพื้นที่ทุกตำบล 

       ปี2560 มีประเด็นงานเรื่องบ้านพอเพียงเข้ามา ได้ขับเคลื่อนงานบ้านพอเพียงผ่านสภาององค์กรชุมชนดังนั้น

 ปันแตขึ้นรูป ก่อร่าง สร้างทีม ขับเคลื่อนบ้านพอเพียงอย่างไร   ให้ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลปันแตเล่าสู่กันฟัง......

       อาจารย์ ยก แกนหลักของคณะทำงานบ้านพอเพียงได้เล่าว่า  เบื้องต้นทาง ประธานสภาองค์กรชุมชนได้คุยให้

ฟังว่า ปี2560 ทางจะมีงบประมาณผ่านมาทางสภาจำนวนหนึ่ง เพื่อมาซ่อมสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้

ยากจน จำนวน 30 หลังคา จึงให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านสำรวจผู้เดือร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น แล้วจึงเปิด

ประชุมสภาองค์กรชุมชนแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบ้านพอเพียงตำบลปันแต มีคณะทำงานประกอบด้วย 

กรรมการสภาองค์กรชุมชน 

กรรมการจากท้องถิ่นปลัด ช่าง และนักพัฒนา 

กรมการจากท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล 

กรรมการจากกลุ่มองค์กร

 และกรรมการจากตัวแทนผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

   ได้แบ่งงานมอบหมายภาระกิจออกเป็นฝ่ายต่างๆ 6 ฝ่าย ประกอบด้วย สำรวจข้อมูล ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายตรวจรับ

ฝ่ายช่าง ฝ่ายประเมินความเสียหาย และฝ่ายจัดการกองทุนบ้านพอเพียง การสำรวจผู้เดือดร้อน ใช้ข้อมูล 2 ส่วนคือ

 ข้อมูลมือ 2 จาก อบต และข้อมูลที่ผู้ใหญ่บ้านสำรวจมา 39 ครัวเรือน ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ สอบทาน ให้เวที่

ของคณะกรรมการคัดกรองตัดสินใจให้เหลือ 30 ครัวเรือน 

   แล้วนัดประชุมผู้เดือดร้อนมารับฟังทำประชาคมบอกวิธิการคัดกรองตัดสินใจ ให้กลุ่มเป้าหมายฟัง ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับ

โครงการปีนี้ ก็ สำรองไว้ทำในปี2561 ซึ่งที่ประชุมไม่มีการคัดค้าน

    จึงดำเนินการตามข้อมูลที่ช่างประเมินมาส่งต่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ไปต่อรองราคากับร้านค้า ซึ่งจะได้ทำพร้อมกัน 

วันเดียวกันทั้ง 30 หลัง ซึ่งในวันแรกที่ทำการซ่อมสร้างพร้อมกัน ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเครือข่าย ได้ ออกไปเยี่ยมให้กำลังใจทุกหลัง กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่เช่นกลุ่มสัมมาชีพเลี้ยงปลา

ก็นำปลามาทำอาหารเลี้ยง กลุ่มสตรีแม่บ้านก็ช่วยกันทำอาหารเลี้ยง ผู้ที่มาช่วยกันทำงานสร้างบ้าน มีลูกหลานของ

คนในหมู่หมู่บ้านมาช่วยกันสนุกสนานกันในการส่งมอบวัสดุ ใช้กรรมการตรวจรับ ร่วมกับเจ้าของบ้าน ให้ตรงกับการ

ประเมิน บางหลังที่ซ่อมสร้างเกินงบประมาณ ก็มีการสมทบการสร้างจากลูกหลาน ร่วมด้วยทั้งท้องที่ท้องถิ่น ภาคี

เครือข่ายร่วมแรงร่วมใจกัน

    มีอยู่หลังหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ บ้านไม่มีห้องน้ำ ได้อาศัยห้องน้ำเพื่อนบ้าน บางวันเพื่อนไม่อยู่

ก็ต้องแบกจอบเข้าป่า เขาบอกว่าจากโครงการนี้ ได้อยู่ดี กินดี ขี้สบาย

คุณยายเล่าดี มีความดีใจที่ได้ซ่อมบ้าน ต้องตามไปดู

      แผนงานในอนาคต และกองทุนบ้านพอเพียงปันแต เป็นการให้เปล่าไม่เรียกคืน แต่กลุ่มเป้วหมายต้องออมบุญ

กับกองทุนสวัสดิการ และมีกองทุนจากการบริจาค จุดเด่นของที่ทีปันแต กรรมการโครงการ เป็นพิธิกรงานบวชงาน

แต่ง ก็ขอบริจาคเพื่อที่อยู่อาศัยกันมาส่วนทางอบตก็มีแผนงานเรื่องส่งเสริมอาชีพ และที่อยู่อาศัย

 ข้อเสนอแนะจาก

คณะทำงาน

1ให้คณะทำงานโครงการทำข้อตกลงกับอบต. หนุนเสริมโครงการ และทาง พอช.ก็สมทบเพิ่มอีก 10 หลัง

 2จากการสอบถามและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพบว่าผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่คนเดียว จึงเสนอให้ทาง อบต ร่วมกับ สอช อสม ให้ ศพค เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาพูดคุยกัน

(อบต องค์การบริหารส่วนตำบล 

 สอช สภาองค์กรชุมชน

อสม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 

ศพค ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

หลังนี้ประเมินแล้วซ่อมไม่คุ้ม สร้างใหม่ เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงสูงอายุอยู่คนเดียว

นี้ความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย โดยการร่วมมือี่วมใจกันของชุมชน

หลังนี้อยู่กันสองคน ผัวเมีย เพื่อนบ้านให้ไม้มาสร้าง เดิมทีน้ำท่วมทุกปี ปีนี้ไม่ท่วมแล้ว มีบ้านมีพื้นที่มีลูกหลานมาเล่นมาทำการบ้าน

บ้านที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย

 ศพค  ศูนย์พัฒนาครอบครัว )  VORYA HOUSE 14 กพ มอบความรักให้กับผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยได้อยู่ดีขี้สบาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันแห่งความรักจ้ะลุงวอ

ด้วยรักและคิดถึงเสมอจ้าาา

ขอบคุณ กุหลาบงามเมืองสามอ่าว 

นานแล้วไม่เจอกัน

หมายเลขบันทึก

644741

เขียน

14 Feb 2018 @ 02:28
()

แก้ไข

14 Feb 2018 @ 04:17
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก