คำถามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตอบ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ๒๕๔๗

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำถามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตอบ

เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ๒๕๔๗

(ไม่บังคับ แต่ควรตอบ)

ดร.ถวิล  อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

 

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ก่อนพ้นจากราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ

 

(  ) เห็นด้วย

(  ) ไม่เห็นด้วย        เพราะ.................................................

๒. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากราชการไปแล้วถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หลังจากพ้นราชการไปแล้ว ต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีและต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่ผู้นั้นพ้นจากราชการ ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งต้องสั่งลงโทษภายในสามปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ

 

(  ) เห็นด้วย

(  ) ไม่เห็นด้วย        เพราะ.................................................

 

  

๓. ในกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือ ก.ค.ศ. มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมติให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษเนื่องจากกระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ

(  ) เห็นด้วย

(  ) ไม่เห็นด้วย        เพราะ.................................................

 

๔. กรณีที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด การดำเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(  ) เห็นด้วย

(  ) ไม่เห็นด้วย        เพราะ.................................................

๕. ในกรณีที่ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว หากผลการพิจารณาปรากฏว่ากระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้งดโทษ

(  ) เห็นด้วย

(  ) ไม่เห็นด้วย        เพราะ.................................................

 

 

 

 

 

https://goo.gl/4CJ5ZG

 

https://goo.gl/4CJ5ZG

https://goo.gl/MLkg5q

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศ

คำสำคัญ (Tags)#คำถามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตอบ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ๒๕๔๗

หมายเลขบันทึก: 643948, เขียน: 14 Jan 2018 @ 01:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)