ลับคมฅน!!!


ลับคมฅน....มิได้ลับเพียงแต่ผู้อื่นหากแต่ยังช่วยลับคมตนเองด้วย...การเกษตรไม่มีสูตรสำเร็จรูป และงานพัฒนาไม่มีสูตรสำเร็จรูปเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าวัน เวลา และสถานที่ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันจะช่วยให้เรารู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสภาวะนั้น ๆ ครับ....มีความสุขในทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและได้รับความร่วมมือจากทุกๆ คน การกล่าวขอบคุณคือสิ่งที่ได้ยึดถือและปฏิบัติมา แต่นั่นคือ"คำพูด"จากใจที่ฟังแล้วก็อาจจะค่อย ๆ จางหายไป แต่สำหรับการได้เขียนบันทึกเอาไว้ที่นี่ ถือเป็นสิ่งที่ขอมอบและตอบแทนไปยังผู้ที่ก้าวเข้ามา และมีส่วนช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเราเองด้วย ขอขอบคุณอีกครั้งด้วยจิตคารวะ G2K.......

                                                              -ในช่วงระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 นี้กับการลงไปปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ หลังจากที่ได้เก็บเอาเรื่องราวของการอบรมมาบันทึกเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ ที่นี่ @ หนองหินเตาปูน วันนี้ขอนำเอาภาพและเรื่องราวต่างๆ มารวมบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยถ่ายเทข้อมูลในคลังสมองและจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้พบเจอมาบันทึกเอาไว้ เผื่อว่าวันใดต้องการทบทวนงานของตนเองก็จะได้เปิดอ่านและปรับแก้ให้เหมาะกับการลงปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจครับ....พร้อมแล้วตามผมไปช่วยกัน"ลับคมฅน"พร้อม ๆ กันได้แล้วคร้าบ!!!

1.วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย วันนี้เป็นการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมจัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนผลิตรายบุคคล(IFPP) เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้เป็น Smart Farmer โดยมี นายวีรวุฒิ วุ่นอภัย เกษตรอำเภอพรานกระต่าย ให้แนวทางการดำเนินงานรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ มาให้ความรู้ด้านการจัดทำแผน ซึ่งในคราวนี้ได้รับเกียรติจาก"ผู้ใหญ่สมหมาย(เสื้อสีชมพู)"มาเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนการจัดทำแผนการผลิตเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนเองใด้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดครับ..และในครั้งนี้ผมได้มอบโจทย์ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลให้กับผู้ที่มาร่วมอบรมด้วย และเราจะนำเอาแผนการผลิตมาพูดคุยกันในวันอังคารหน้า(26/12/60)ซึ่งคาดว่าคงจะได้แนวทางการนำเอาหลักการต่างๆ ลงไปทดลองปฏิบัติและจะได้นำเอาปัญหาต่างๆ มาพูดคุยกันเพื่อปรับให้เหมาะสมต่อไปด้วยล่ะครับ เอาเป็นว่ารอตามติดภารกิจของสมาชิกได้ในบันทึกต่อไปก็แล้วกันนะคร้าบ....

2.วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เช้านี้เรามีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ"กศน.อำเภอพรานกระต่าย"ที่ได้นำเอาน้องๆ นักศึกษามาอบรมเรื่อง"เศรษฐกิจพอเพียง"โดยให้น้องๆ ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ผ่านการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของ"กศน.พรานกระต่าย"ที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เป้าหมายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ครับ...และในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็ได้นำเอากระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าไปถ่ายทอดให้น้องๆ และสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกัน คราวนี้ได้ให้สมาชิกกลุ่มแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มของตนเองว่ามีความเข้มแข็งระดับดี ปานกลาง หรือต้องปรับปรุง ซึ่งผลปรากฎว่ากลุ่มได้ประเมินตนเองแล้วอยู่ในระดับ"ปานกลาง"ทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่กลุ่มยังไม่สามารถดำเนินการเองได้ ดังนั้นในการจัดอบรมครั้งต่อไปในวันที่ 27/12/60 เราก็จะได้นำเอาประเด็นต่างๆ มาช่วยกันวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนหให้ประสบผลสำเร็จต่อไปครับ.....

3.วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ได้นัดรวมตัวสมาชิกกลุ่มในพื้นที่จำนวน 5 กลุ่มมาเรียนรู้กระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้นำเอาหลักการต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มได้ โดยคราวนี้มีกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรม"ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว"มาเสริมทัพในการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อีกด้วยล่ะครับ ซึ่งก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มที่มาร่วมกิจกรรมได้ศึกษาและนำไปเ ป็นกรณีตัวอย่างในการปรับปรุงและพัฒนากลุ่มของตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Gpoup ครับ...และในเราได้นัดสมาชิกมาร่วมกันหาแนวทางการพัฒนากลุ่มอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 28/12/60 ครับ...

4.และวันนี้ วัันศุกร์ฺ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ปิดท้ายสัปดาห์แห่งการจัดกิจกรรมกับการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งถือว่าเป็นอีกบทบาทและเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและพยายามผลักดันให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยภารกิจตามนโยบายบางอย่างที่เรานักส่งเสริมการเกษตรต้องเร่งดำเนินการ ดังนั้นจึงทำให้การสนับสนุนและการดูแลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้มีความสำคัญน้อยลงไปบ้าง แต่ก็ยังคงดำเนินกิิจกรรมไปได้แต่ก็ยังไม่เต็มที่นัก ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้มีมิติของการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเอาหลักการต่างๆ มาพูดคุยกันและหาแนวทางในการพัฒนต่อไป ซึ่งสิ่งที่จำเป็นในการขับเคลื่อนก็คงจะหนีไม่พ้นการหาแนวร่วมมาช่วยกัน และในวันนี้จีงได้ช่วยกันแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอพรานกระต่าย ขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นผู้สานต่อนโยบายต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป โดยมีแกนนำคนเก่ง รุ่นใหม่ ไฟแรง "ผู้ใหญ่เกศริน เพ็ชรรักษ์"หรือ"ผู้ใหญ่ปุ้ม"ที่ได้รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ครับ เห็นทีมงานคณะกรรมการชุดใหม่แล้วทำให้ผมได้มีแรงที่จะสู้ต่อไปอีกมากทีเดียวเลยล่ะคร้าบ!!!!

5.และนี่ก็คือเวลาแห่ง"ความสุข"ที่มีในทุกครั้งหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการดำเนินงานต่างๆ ครับ อาหารการกินดูจะอุดมสมบูรณ์ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ และอิ่มทั้งสมอง คร้าบ..555

6.และนี่ก็คือภารกิจที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ครับ หากจะถามว่ากระบวนการต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วหรือไม่นั้น? ขอบอกว่ายังมีบางกิจกรรมที่ต้องสานต่อให้เสร็จสิ้่นตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้วางระบบเอาไว้ แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่บอกได้ว่างานที่เห็นอยู่นี้"สำเร็จ"แล้ว...ทั้งนี้ก็เพราะว่างานการ"พัฒนา"ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายหากเพียงแต่ก้าวเข้ามาแล้วเราก็ต้องพยามทำให้ดีที่สุด แม้ว่าจะต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ บ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ "มีดยิ่งใช้ ยิ่งลับ ก็ยิ่งคมฉันใด สติปัญญา และร่างกาย ยิ่งใช้ก็ยิ่งคมและเข้มแข็ง"ก็ฉันนั้น...

 สำหรับวันนี้.....

                                                                                                             สวัสดีครับ

                                                                                                              เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                              22/12/2560

หมายเลขบันทึก: 643531เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2017 15:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2017 16:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (8)

คุณเพชร เขียนบันทึกแบบมีส่วนร่วมแบบนี้ เยี่ยมเลยนะครับ

ขอบคุณครับ

คนทำงาน  ย่อมเกิดผลงาน

ใกล้สินปีแล้ว  แต่งานไม่สุดสิ้นนะจ๊ะ

พักผ่อนบ้างนะน้องเพชร  น้องมด

พา..เจ้านมหิว..มาเยี่ยมคุณลุงเพชรจ้ะชอบ ๆ สรุป ... ลับคมกันบ่อย ๆ นะคะ ยิ่งใช้  ยิ่งให้  ยิ่งทวีคูณ ... ทั้งปัญญา  สุขภาพ  ความสุข  ตามมาด้วยสินทรัพย์นะคะ  ^_,^

เป็นโครงการที่ดีมาก  Smart Farmer 

เข้าใจว่า ได้ลงพื้นที่มากเลยนครับ

ขอบคุณมากๆครับ

-สวัสดีครับท่านแสงแห่งความดี

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ

-ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร?

-เขียนตามที่ได้ลงมือทำ..

-ด้วยความระลึกถึงท่านครับ

-สวัสดีครับพี่ครูมะเดื่อ

-ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน..

-ทำในสิ่งที่เชื่อ และเชื่อในสิ่งที่ทำครับ

-ขอบคุณที่ให้กำลังใจบันทึกนี้ครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ..

-ยิ่งใช้ยิ่งคม..

-สำหรับผมแล้ว ..ยังคงต้องฝึกฝนอีกมากเลยครับพี่หมอ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจกันนะครับ.

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและเรียนรู้กระบวนการชีวิตน่ะครับ

-งานพัฒนาคืองานที่ทำยาก..

-แต่ก็ต้องทำให้สุดความสามารถครับครู

-ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี