หัวข้อที่ 3 หลักการพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก

               1.3  หลักการพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก                 

                      1.3.1  หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการนี้เป็นหลักการที่มีความมุ่งประสงค์ที่จะดำเนินการให้การพัฒนาเศรษฐกิจ  และประเทศเป็นไปควบคู่กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างสอดคล้องกัน    WTO ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ จึงได้มีการกล่าวถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในอารัมภบทของความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้ง WTO ( Marakesh Establishing the World Trade Ogganization )    และต่อมาก็ยังมีการเน้นย้ำหลักการนี้ในปฏิญญาโดฮา  ซึ่งกำหนดว่าประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองชีวิต  สุขภาพของคน  สัตว์ หรือพืช  หรือเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า  มาตรการดังกล่าวจะต้องไม่ใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความลำเอียง  บิดเบือน หรือเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าและต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติในความตกลงต่างๆของ WTO

                      1.3.2  หลักความจำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์  สัตว์ และพืช

                     เป็นหลักการซึ่งเป็นข้อยกเว้นหลักการทั่วไปของความตกลง WTO ซึ่งมีผลให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการที่จำเป็น( necessary)  เพื่อคุ้มครองชีวิต  หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์  หรือพืช  เป็นข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง WTO ได้  ซึ่งหลักการนี้มีกา รกำหนดไว้ในความตกลงของ  ดังต่อไปนี้                    

                     - หลักตาม Article XX (b)[1]                  

                    - หลักในความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า(TBT : Agreement on Technical Barriers to Trade)                       

                     - หลักในความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช(SPS : Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)                 

                    1.3.3  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ       

               เป็นหลักการซึ่งเป็นข้อยกเว้นหลักการทั่วไปของความตกลง WTO  อีกข้อหนี่งที่ปรากฏอยู่ใน  Article XX (g)[2]   ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของประเทศสมาชิกในการดำเนินมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจสูญสิ้นไปได้  [1] Article  XX  ( b)  necessary  to  protect human,  animal  or  plant life  or  health;  
[2] Article XX ( g)    relating to  the  conservation  of  exhaustible  natural  resources  if  such  measures  are  made  effective  in  conjunction  with  restrictions  on  domestic  production  or  consumption;  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์วิจารณ์ข้อยกเว้นตามมาตรา 20 ของGATT/WTO ข้อยกเว้นหรือแค่ข้ออ้าง?ความเห็น (2)

ได้เข้ามาเรียนรู้   ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาแวะชิมสารอาหารความรู้...
  • ขอบคุณค่ะ