ได้อ่านบล็อกถนน km มีแนวทางที่ดีที่น่าสนใจสามารถเป็นแนวทางนำมาใช้ในวิทยาลัยฯ ได้ โดยเฉพาะการพึ่งตนเอง (สมาชิกในหน่วยงาน) ก่อนที่จะพึ่งคนอื่น (สมาชิกนอกหน่วยงาน)ที่ http://gotoknow.org/blog/kmway