วันนี้  ห้องวิทยาศาสตร์ของเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   คือการเพิ่มสื่อ  เกมวิทยาศาสตร์   กระบวนการคิด   เพื่อให้นักเรียนรู้จัก  คิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา  จำนวน  10  ชิ้น

การแก้ปัญหาที่เด็กเล่นเกมนั้น  เด็กจะต้องคิด  แก้ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้   โดยการลงมือปฏิบัติจริง  ต้องมีสมาธิ  จึงจะสำเร็จ