จะปฎิรูปองค์กรอย่างไร

องค์กรต้องมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด จัดลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างลักษณะความเป็นผู้นำให้กับองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่นๆ จัดให้มีการดูงานแลกเปลี่ยนกันในเครือข่าย ผู้นำต้องให้การให้เกียรติและนับถือผู้เรียนรู้และแสดงออก องค์กรต้องให้โอกาสกับผู้มุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างแท้จริง

         การปฏิรูปองค์กรไปสู่องค์กรคุณภาพจำเป็นต้องปฏิรูปให้ครบตามมุมมองทั้งสี่ด้านโดยยึดหลักการประเมินจากมุมมองดุลยภาพทั้งสี่(balanced scorecard)ไปพร้อมๆกันได้แก่

 

  1. การปฏิรูปจากมุมมองด้านการเงิน FinancialPerspective
  2. การปฏิรูปจากมุมมองด้านลูกค้า CustomerPerspectives
  3. การปฏิรูปจากมุมมองด้านกระบวนการภายใน Internal Business ProcessPerspective
  4. การปฏิรูปจากมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา Learning and       GrowthPerspective

         การปฏิรูปด้านการเงิน                 องค์กรเอกชนที่มีการแข่งขันสูงจะให้ความสำคัญกับมุมมองนี้เป็นอย่างสูงเนื่องจากองค์กรเอกชนมีภาระรับผิดชอบต่อบุคลากรในองค์กร ผู้ถือหุ้น สรรพากรในการแสดงงบดุลประจำปีดังนั้นองค์กรเอกชนส่วนใหญ่จะคำนึงถึงการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างการจ้างงาน เอกชนจะคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคลเป็นหลักหากสามารถทำกำไรให้องค์กรได้สูงองค์กรก็กล้าที่จะให้ค่าจ้างสูง เป็นต้นส่วนในองค์กรภาคราชการ จะบริหารการเงินต่างออกไปเพราะมีกฏระเบียบแน่นหนา ไม่ยืดหยุ่นแบบองค์กรเอกชน                 การปฏิรูปการเงินภาคราชการจึงต้องพยายามมุ่งเน้นในประสิทธิผลของโครงการเป็นหลัก ระบบเงินเดือนของภาคราชการก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะยืดหยุ่นในโครงสร้าง มีการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางด้านการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงให้มาก  

         การปฏิรูปด้านลูกค้า หรือด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ                 ภาคราชการต้องให้ความสำคัญด้านนี้เป็นอย่างสูงเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลักแต่เพื่อบริการดังนั้นต้องปฏิรูประบบการให้บริการให้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ยุติธรรม ลดขั้นตอนให้มากที่สุด ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการให้บริการโดยเฉพาะเทคโนโลยี่เพื่อตอบสนองความต้องการรับบริการที่มากขึ้นในอนาคต ที่สำคัญต้องปฏิรูปจิตสำนึกของข้าราชการ( service mine)ในการบริการอย่างแท้จริง

         การปฎิรูปกระบวนการจัดการภายใน                 ต้องปฏิรูปการบริหารโครงสร้างองค์กรให้อยู่ในรูป N-form(Network organization) เพื่อรองรับแนวทางบริหารโครงการสมัยใหม่และการปฏิรูประบบการงบประมาณแบบใหม่ รวมทั้งการมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ลดโครงสร้างองค์กรที่ซ้ำซ้อนและซับซ้อน ขจัดโครงสร้างองค์กรที่ไร้ประสิทธิภาพ จัดบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่องค์กร

         การปฏิรูปด้านการเรียนรู้และพัฒนา องค์กร    ต้องมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด จัดลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างลักษณะความเป็นผู้นำให้กับองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่นๆ จัดให้มีการดูงานแลกเปลี่ยนกันในเครือข่าย ผู้นำต้องให้การให้เกียรติและนับถือผู้เรียนรู้และแสดงออก องค์กรต้องให้โอกาสกับผู้มุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างแท้จริง                

                ผู้เขียนหวังว่าข้อเขียนนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิรูปองค์กรของท่านไม่มากก็น้อย                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วาะแห่งการปฏิรูประบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#สร้างสรรค์#เสนอแนะ

หมายเลขบันทึก: 63471, เขียน: 27 Nov 2006 @ 10:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะ
  • เป็นบันทึกที่มีประโยชน์ค่ะ
ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ กรมอนามัยภูมิใจในตัวคุณมากครับ