​การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายมาเป็นผู้ร่วมออกแบบกิจกรรมในกระบวนเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งตัวผู้เรียนจะนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการนี้เรียนรู้แบบนี้ว่า Active learning ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังครูต้องมีวิธีการคิดที่ถูกต้อง คือ
1.ไม่เน้นสอนครอบคลุมตามหลักสูตร แต่เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จำเป็น
2.เน้นให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จริง โดยลงมือปฏิบัติ
3.ผู้เรียนต้องไม่เรียนเพื่อสอบ แต่ต้องเรียนเพื่อพัฒนาให้เต็มศักยภาพ
4.เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา
5.ครูต้องเรียนจากการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ

การสอนของครูในศตวรรษที่ 21 นี้ ครูควรสอนน้อย ให้เด็กเรียนรู้มากๆจากการฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติเอง
สอนฝึกทักษะที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน และผู้เรียนจะต้องมีการทำงานและเรียนรู้เป็นทีม

การวัดและประเมินผล
ผศ. พัชริน ดำรงกิตติกุล ได้สรุปประเด็นไว้ดังนี้ "การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นระบบ เรียกว่า "The instructional process of constructivist approach" ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ A student-centered learning หรือ Experience Learning ดังนั้นวิธีวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน และ การวัดผลเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (Instruction and assessment occurs at the same time.)

ที่มา :

วิจารณ์ พานิช. (2557). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 2 นครปฐม : ส.เจริญการพิมพ์.https://www.gotoknow.org/posts/589130
https://drive.google.com/file/d/0B2MO6DJ-o-rBYUVDVG5MRXk4Sk0/view

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ความเห็น (18)

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ นะจ๊ะ

  • thank u
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

ploy
IP: xxx.158.179.85
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ

เขียนได้ดีมากเลยค่ะ

Thankyou

ขอบคุณมากนะคะ

การเปลี่ยนบทบาทของครูและผู้เรียน นับเป็นเรื่องที่ท้าท้าย

รักเล

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหานะคะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆค่

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ นะคะ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของทุกๆคนนะคะ

เนื้อหาดีมากเลย ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

เนื้อหาเป๊ะค่ะ

เนื้อหาดีมากค่ะ