วรรณคดีลีลา

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัฌชาสัย

เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ

รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็น

ครอบครัว ชุมชน บ้านเมือง ประเทศชาติและ

ร่วมในโลกเดียวกัน ในแผ่นดินผืนเดียว มหา

สมุทรก็เชื่อมต่อเป็นผืนน้ำเดียวเช่นกัน ท้อง

ฟ้าเดียว มวลอากาศเดียว ดังนั้นเราจึงมี

ความเกี่ยวข้องผูกพันกันทุกเรื่อง ลมหายใจ

เข้าออกของเราใช้มวลอากาศเดียวกันใช่ไหม

ไม่มีใครเกิดมาโดยไม่พึ่งพาใครเลย

ฉะนั้นรักกันไว้ดีกว่าชังแน่นอน

เพราะเราคือเพื่อน. และเป็นสิ่งเดียวกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมของนางจันเทวีความเห็น (0)