ครั้งที่ 30 (วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559)บันทึกการฝึกสอน
วันจันทร์ ที่
27 มิถุนายน พ.ศ.2559

เรื่อง “ความกล้าแสดงออก”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ตื่นเช้ากว่าปกติ เนื่องจากวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่สอนเรื่องมารยาทไทยและหน้าที่ชาวพุทธให้กับนักเรียน ดังนั้นวันนี้ต้องเข้าสอนให้เช้ากว่าเดิมเพราะเด็กนักเรียนจะได้มีเวลาในการฝึกซ้อมมารยาทไทยเพื่อที่จะนำไปแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียนของตนเอง โดยในวันนี้เจอกับอุปสรรค์และปัญหาในบางเรื่อง เช่น เด็กนักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น ครูกำหนดสถานการณ์มาให้ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ครูกำหนดไว้ ผลปรากฏว่า นักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกทำออกมาได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นคนเป็นครูจะต้องรู้จักสังเกตนักเรียนว่านักเรียนมีการแสดงออกอย่างไรและต้องสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียน ถ้านักเรียนเชื่อมั่นในตัวเองนักเรียนก็จะสามารถทำออกมาได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ “ความสามารถของคนเราอาจแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเราจะสามารถดึงเอาศักยภาพของเขามาได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง” ดังนั้นจึงขออยากคำแนะนำดีจากทุกฝ่ายว่า เราจะพัฒนาเด็กนักเรียนอย่างให้กล้าแสดงออก กล้าที่จะนำเสนอผลงานของตนเองให้ฟังๆในห้องเรียนฟัง โดยไม่ต้องยืนอ่านให้เพื่อน อยากจัดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากัน อยากเห็นบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ใช่แค่นั่งฟังบรรยาย หรือออกมานำเสนอผลงานโดยการยืนอ่านโดยไม่สบตาผู้ฟังเลย “ปัญหามีไว้ให้เราแก้ไขไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เราท้อถอย”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)