160829-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unique

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unique Adj. สะกดการออกเสียง โดย Dictionary.com ว่า “yoo-neek

(DPWE) อธิบายว่าเป็นคำที่ แสดง “absoluteness” คือ “ความสมบูรณ์ในตัว”

เช่นเดียวกับคำเช่น “ROUND” และ “SQUARE” ที่เป็น “absolute”

ตามตรรกะ จึงไม่อาจเปรียบเทียบ ด้วยการใช้ more หรือ less กับ “Unique”

เช่นที่ไม่อาจใช้ “more round” หรือ “less round”

หรือ “more square” “less square”

เป็นคำที่ (DPWE) อ้างว่ามีการใช้ทั่วไป “มากเกินควร”

มีคำอื่นแทนได้ อย่างเหมาะสมกว่า ในหลายๆโอกาส เช่น

“Novel” Adj. หมายถึง “new or unusual in an interesting way” เช่น

‘He hit on a novel idea to solve his financial problems.’

“Exceptional” Adj. หมายถึง “unusually good/outstanding”

“A pepper offering exceptional flavor and juiciness.’

“Remarkable” เช่น “A remarkable sight.”

“Rare” เช่น “It’s rare to meet someone who’s content with their life.’

“Inimitable” หมายถึง “so good/unusual as to be impossible to copy” เช่น

‘The inimitable ambience of Hawaii.’

“Peerless” adj. หมายถึง “unequaled/unrivaled” เช่น

‘A peerless cartoonist.’

“Incomparable” adj. หมายถึง “unable to compare” เช่น

“Censorship still exists, but now it’s absolutely incomparable with what it was.’

“Uncommon” adj. “remarkably great” (ใช้เพื่อเน้น) เช่น

‘An uncommon amount of noise.’

“Unusual” adj. หมายถึง “interesting because different from/better than others” เช่น

‘A man of unusual talent.’


(AHD) อธิบาย การใช้ “UNIQUE” เป็น Adj.

ว่าเป็นคำต้นแบบ ของคำในระดับชั้น

ที่ไม่อนุญาต ให้มีการเปรียบเทียบหรือปรับปรุง ด้วย “Adverb of degree”

เช่น คำว่า “very” “somewhat” หรือ “quite”

โดยที่นักไวยากรณ์ส่วนมาก เชื่อว่าไม่ถูกต้อง เมื่อใช้ในประโยคเช่น

“something is very unique” หรือ “more unique” มากกว่าสิ่งอื่น

ถึงแม้จะยอมรับการใช้ในประโยค เช่น

“nearly unique” และ “almost unique”


ถ้าหากใช้ “unique” อย่างถูกต้อง

ในความหมาย “without equal” หรือ “equivalent”

นั่นคือ สิ่งนั้นจะ “เป็น unique” หรือ “ไม่เป็น unique”


หากจะใช้ Unique ตามตรรกะอย่างเคร่งครัดในการจัดประเภท ก็ต้องใช้กับทุกสิ่งในโลก

แต่ในความเป็นจริงนั้น เป็นไปไม่ได้

“เพราะไม่มีสิ่งใดเลย ที่จะเทียบเท่าทั้งหมดกับอีกสิ่งหนึ่ง”


ในความเป็นจริง

จึงเป็นการใช้ “unique” ที่ไม่ถูกต้อง อย่างน่าเบื่อ ถึงแม้เมื่อไม่ใช้คำขยาย ก็ตาม


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (2)

sr
IP: xxx.185.1.53
เขียนเมื่อ 

I think 'unique' usually means 'one and only one' (in that sense 'unique' is 'uncomparable', but before we can say something is 'absolutely unique', we must compare it with countless things and come to one conclusion that 'it' is not like any other things.) However, people use 'unique' very loosely. We say something is unique when we feel that it is one of a kind or we have never seen/known it before.

To put in simple term, unique = not any like others.

But this : (DPWE) อธิบายว่าเป็นคำที่ แสดง “absoluteness” คือ “ไม่มีใครเทียมเท่า”... would imply 'the best' instead of being different from others.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ SR เป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้อยู่ในลู่ ได้เป็นอย่างดี

วันก่อนโดนละอองฝน เลยเบลอไปหน่อย

ขอบคุณอีกครั้ง


Nat