การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

krutoom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทดลองวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน และ แผนพัฒนาผู้เรียนอีก จำนวน 3 แผน ร่วมกับคณะวิจัยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเป็นกลุ่มทดลอง ใช้ระยะเวลาเดือนกว่าๆ ซึ่งการทดลองนี้ใช้กับนักเรียนระดับ ม. ต้น ได้เลือกชั้น ม. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีกิจกรรมตามขั้นตอน ชัดเจน มีสื่อการเรียนรู้ครบ และใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง 9 ครั้ง จึงพอจะสรุปจุดเด่น และจุดด้อยของการที่ได้ใช้แผนการเรียนรู้กับผู้เรียนตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2559

จุดเด่นของแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- มีลำดับขั้นตอนการสอน กระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีสื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอน

- สื่อการเรียนรู้ทันสมัยตรงกับความต้องการของครูและผู้เรียน เช่น สื่อแบบบรรยายประกอบวิดีทัศน์ สื่อแบบ Info graphic เกมส์ สถานการณ์จำลอง สมมุติ เป็นต้น

- กระบวนการเรียนรู้ เน้นเจตคติด้านสุขภาพที่ย้ำเตือนสม่ำเสมอ ตั้งแต่การรับรู้ การตองสนอง การเห็นคุณค่า การจัดระบบ และการสร้างนิสัย

นำไปสู้กระบวนการปฎิบัติที่ดีด้านสุขภาพ คือเลียนแบบ ทำตามแบบ ลงมือปฏิบัติเอง ทำจนชำนาญ และทำจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงมุ่งสู่เป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี

- ครูผู้สอนเป็นโค๊ช ผู้จัดการ ที่คอยแนะนำ และชี้แนวทางในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ชัดเจนจากการเตรียมสื่อการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ในการเปิดวิดีทัศน์ ใบงาน ใบกิจกรรม และแบบประเมินนักเรียนในแต่ละกิจกรรม ชัดเจนให้คะแนนเป็นกลุ่ม และรายบุคคลได้

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่กระชับ รัดกุม เน้นกระบวนการเรียนรู้มุ่งปรับเจตคติ พฤติกรรมการเลือกบริโภคที่ดี

>>>>>ความโดดเด่นของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อ่าน งด ลด ทำ ซึ่งมีการนำ "เทคโนโลยี AR" (Augmented Reality) มาประยุกต์เข้ากับสื่อการสอน เพื่อให้นักเรียนสนใจ การอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) คือนวัตกรรม"ลูกเต๋าสแสนกล" คือรูปแบบการ์ตูน 2D และ 3D จะปรากฎเมื่อใช้ smart phone ที่โหลดแอฟ ส่องภาพสัญลักษณ์ แสดง AR Code ที่ฝังอยู่ในภาพลูกเต๋า (จะนำเสนอในบันทึกต่อไปนะคะ) >>>>>>

จุดด้อยของแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแต่ละแผนใช้เวลาในการเรียนรู้นาน ทำให้เหลือเวลาในการทำกิจกรรมขั้นสรุปไม่เพียงพอ และใบงานต้องทำนอกเวลาเรียน ส่งผลให้การตรวจงานไม่ครบถ้วน นักเรียนส่งไม่พร้อมกัน ทำใบงานหาย ลืมส่ง เป็นต้น

- แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน และใช้สื่อทุกแผน ควรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรม อีก 50 นาที จึงจะเพียงพอในแต่ละแผน

- แผนพัฒนาผู้เรียน เน้นการทำกิจกรรมที่แข่งขันกันควรใช้สถานที่นอกห้องเรียน และเวลาที่เหมาะสม ในการจัด 50 นาที ไม่เพียงพอ

- การกำหนดกลุ่มทำกิจกรรมมากเกินไปทำให้นักเรียนบางคนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ

- ใบงานบางแผนนั้นไม่ชัดเจน เช่น แผนที่ 1 นั้นวาดภาพในอนาคต...นักเรียนจะนึกถึงว่า ตนเองสุขภาพดี เพราะกำลังเรียนรู้ในกิจกรรม

- ใบงานควรจะสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ หรือเสริมในการรับรู้จากสื่อการเรียนรู้นั้นๆ เน้นรายบุคคล

- ครูผู้สอนถ้าบริหารจัดการห้องเรียน เวลาที่จัดกิจกรรมไม่ดีก็จะทำให้เสียเวลาเรียนในแผนนั้นๆได้

การทดลองครั้งนี้ได้อยู่ในความดูแลของคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์

อาจารย์ ผศ.จินตนา เทียมฑิพร อาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชม และคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สนง.อย. จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่นำสิ่งดีๆมาให้ทางโรงเรียนของเราค่ะ

ขอนำเสนอภาพกิจกรรมบางส่วนนะคะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ว้าว !!!! ดีมาก ๆ เด็กนักเรียนจะได้ฝึกอ่านฉลาก ฝึกการกิน ฝึกวินัยไปตั้งแต่บัดนี้

เพื่อสุขภาพดีวันนี้เป็นต้นทุนสำคัญไปตลอดนะคะ

เขียนเมื่อ 

เริ่มดูแลสุขภาพด้วยการฝึกวิสัยการกิน

ส่งผลถึงสุขภาพดีในอนาคตแน่นอนจ้ะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่อาหาร

มีมากหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้

การรู้จักกิน เลือกกินเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งจ้ะ


ขอบคุณที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ธิ ขอบคุณค่ะหมอธิ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ยากนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปก่อนค่ะ

คุณมะเดื่อ โหๆๆ.. ดอกไม้ทานได้นะคะ จะเอาชุปแป้งทอดไหมคะ ฝึกนิสัยอ่านก่อนซื้อค่ะยุคอาหารหลาหหลาย

นงนาท สนธิสุวรรณ ค่ะพี่ใหญ่ตื่นตัว เน้นย้ำเด็กให้อ่านฉลากก่อนซื้อค่ะ

ขจิต ฝอยทอง ขอบคุณเช่นกันค่ะมาทักทายเสมอเลย มีความสุขกับที่ทำงานใหม่นะคะ

เขียนเมื่อ 

หลังจากนั้นทางกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและบริษัทที่ให้สื่อการเรียนรู้มานั้นได้ให้ไปนำเสนอนวัตกรรมทางด้านอาหารปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้องโดยการ อ่านฉลาก การเลือกบริโภค