วันที่ 45 วันสอบกลางภาค (25 กรกฎาคม 2559)

สวัสดีวันสอบกลางภาค

" วันนี้ที่โรงเรียนมีการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 แต่ความรู้สึกของวันสอบกลางภาคตอนนี้มันแตกต่างกับการเป็นนักเรียนนักศึกษามาก เมื่อก่อนฉันจะรู้สึกตื่นเต้นมากในการสอบทุก ๆ ครั้ง มาวันนี้ฉันจะได้เป็นผู้คุมสอบเอง วันนี้ฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นและฉันจะต้องทำให้ดีที่สุด "

เช้านี้หลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติ ครูประจำชั้นทุกห้องเรียนจะต้องไปเอาข้อสอบจากส่วนกลางแล้วนำไปให้นักเรียนสอบ ซึ่งฉันได้ไปเอาข้อสอบของห้อง ป.3/2 ทันทีที่ไปถึงก็ทราบว่าจะต้องให้หัวหน้าโครงการปกติมาเซ็นรับข้อสอบ ถึงจะนำข้อสอบไปได้ แต่ตอนนี้ครูหัวหน้าโครงการไม่อยู่และใกล้ถึงเวลาสอบแล้ว คณะกรรมการจึงอนุญาตให้ครูผู้ที่มาเอาข้อสอบสามารถเซ็นรับข้อสอบเองได้ ฉันจึงได้รับข้อสอบที่จะใช้สอบสำหรับวันนี้มา

หลังจากที่ได้ข้อสอบมาแล้วนั้นก็ต้องเอาข้อสอบไปให้นักเรียนสอบตามตารางสอบ ข้อสอบบางวิชายากเด็กก็จะใช้เวลาทำค่อนข้างนาน และบางวิชาที่ค่อนข้างง่ายจะใช้เวลาทำไม่นาน ในขณะที่นักเรียนทำข้อสอบ จะมีเจ้าหน้าที่นำเฉลยมาให้ครูประจำชั้นตรวจและบันทึกคะแนนส่ง หลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จฉันก็ต้องตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนส่งครูประจำวิชาเช่นกัน ส่วนวิชาที่ฉันสอนฉันต้องไปเอาข้อสอบมาตรวจเองและบันทึกผลคะแนนส่งให้ครูประจำชั้นด้วย

จากการสอบกลางภาคครั้งนี้ทำให้แันได้เรียนรู้บาทบาทหน้าที่ของครูอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งการสอบกลางภาคคือส่วนหนึ่งของการวัดผลทางการศึกษา คะแนนที่ออกมาคือส่วนหนึ่งของผลการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงตัวผู้สอนเช่นกันว่าตัวเราเองสามารถสอนนักเรียนให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ได้มากน้อยแค่ไหน ได้รู้ว่ายังมีนักเรียนบางคน บางกลุ่มที่ยังไม่ข้าใจและมีความบกพร้องในด้านใด และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ต่อไป นอกจากนั้นฉันได้เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการการทดสอบ ตั้งแต่การประชุมวางแผน การแบ่งหน้าที่ตรวจนับข้อสอบ การรับข้อสอบ และการส่งผลการทดสอบ เป็นต้น

ในส่วนของผลารทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับที่ 1 ของนักเรียนชั้น ป.4/1 และ ป.4/2 ที่ฉันสอนนั้น ฉันยอมรับว่าฉันได้วางแผนการสอนผิดพลาดทำให้สอนไม่ทัน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาแทรก รวมถึงการประสานงานกับครูผู้สอวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 ท่านอื่นอาจมีการผิดพลาด ทำให้ฉันต้องเร่งสอนนักเรียนในช่วงท้าย ๆ แต่ผลการสอบที่ออกมาค่อนข้างน่าพอใจ ต้องชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำแบบฝึกหัด และตั้งใจทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี และต้องขอโทษนักเรียนสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งฉันจะต้องมีความรอบคอบและมีการวางแผนที่ดีกว่านี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)