​เรื่องเล่า “จิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน”

เมื่อได้ยินคำว่า "Supervisor" ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีว่า มันออะไร มีความหมายว่าอย่างไร แล้วถ้ารู้ความหมายของมันแล้ว เราจะได้ทำกิจกรรมแบบไหน ขั้นตอนของกิจกรรมมันเป็นยังไง ดิฉันเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สมัครอยู่ชมรม พระพุทธศาสนา เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการผู้ประสานงานการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๓ (Supervisor) เป็นโครงการที่ผู้สมัครทุกคน จะต้องทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ในระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๓ - ม.๖) แต่ละอำเภอจะมีอยู่ประมาณ ๑ ศูนย์สอบ โดยผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมการทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบที่วัดพระธรรมกายในวันและเวลาที่กำหนด

การสมัคร ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำการสมัครให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

วันอบรมการทำหน้าที่ ครั้งแรก (Beginner Course) ณ สถาบันของผู้สมัคร
วันอบรมการทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบ ครั้งสุดท้าย (Final Course) ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ วัดพระธรรมกาย
ผู้ประสานงานศูนย์สอบทุกคนโทรศัพท์ติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ที่พักค้าง การเตรียมศูนย์สอบ ห้องสอบ ฯลฯ กับอาจารย์ประสานงานศูนย์สอบ ในช่วงของวันก่อนเดินทาง

ผู้ประสานงานศูนย์สอบทุกคนจะต้องเดินทางไปที่ศูนย์กระจายข้อสอบประจำจังหวัด เพื่อรับกล่องข้อสอบ-อุปกรณ์การจัดสอบ และงบประมาณในการจัดสอบ

ผู้ประสานงานศูนย์สอบทุกคนนำข้อสอบและอุปกรณ์การจัดสอบไปยังศูนย์สอบประจำอำเภอ

ผู้ประสานงานศูนย์สอบทุกคนดำเนินการจัดสถานที่สอบ ณ ศูนย์สอบ

ผู้ประสานงานศูนย์สอบทุกคนดำเนินการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดสอบธรรมะ
ผู้ประสานงานศูนย์สอบทุกคนนำกระดาษคำตอบ ข้อสอบ และอุปกรณ์การจัดสอบมาคืนที่ศูนย์กระจายข้อสอบประจำจังหวัด ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ตรวจกระดาษคำตอบ ประมวลผลคะแนน และจัดลำดับรางวัลของการสอบของผู้ประสานงานศูนย์สอบตามคะแนนที่ได้

จากประสบการณ์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Supervisor ทำให้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น รู้จักความสามัคคี เกิดความสุขใจ เพราะได้ทำในสิ่งที่ดี ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ทำให้รู้เรื่องหลักคำสอนของศาสนามากขึ้น ได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบสุข เมื่อมีสมาธิและจิตใจที่สงบสุขแล้ว ก็ทำให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความราบรื่น และไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อไมเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อนเพราะตัวเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมด้านจิตอาสาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมนี้ พัฒนาทั้งคนประสานงานและคนเข้าร่วมงาน

สู้ๆ ครับ

ขอบคุณคะ