(๒) นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ : บทเรียนจากสายวิชาชีพสุขภาพด้านช่องปาก

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่อจากบันทึกแรกนะคะ

วันที่สองของการประชุม ทบทวนวันวาน

เพื่อน ๆ ผู้เข้าประชุมบอกเล่าความรู้สึก คนละ ๑ ความรู้สึก

 • ประทับใจ ได้มุมมอง / มีความสุข / ได้เพื่อนใหม่
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ความรู้
 • ประทับใจทีมงาน วิธีการประชุม
 • ประชุมแบบนี้บ่อย เอาประสบการณ์ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกครั้ง
 • รู้สึกดี นานๆ ได้มา
 • ตอนแรกรู้สึกแปลกๆ ไม่มีเพื่อนที่คุ้นเคย ต่อมาได้รีแลกซ์ สบาย
 • ภูมิใจแทนคนทำงาน
 • ดีใจ ได้ตัวอย่างดี ๆ
 • ตื่นเต้น ท้าทาย
 • มีแรงผลักดัน
 • อยากทำงานให้ต่อเนื่ง
 • อบอุ่น ประทับใจ จำพื้นที่อื่นได้
 • มีพลัง
 • ดีใจ กลับไปคนใกล้ตัวต้องเลิกเลิกบุหรี่ให้ได้

จากนั้น พี่สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยมีประเด็นชวนคิดจากเมื่อวาน

 • การทำงานร่วมแบบสหวิชาชีพ ผลที่ได้เป็น Synergy
 • เทคนิคการ approach คนสูบบุหรี่
 • การค้นหาผู้ติดบุหรี่ เชิงรุก กับเชิงรับ
 • การจำแนกข้อมูล อายุ เพศ ที่อยู่ (หมู่บ้าน)
 • เครื่องมือการคัดกรองภาวะเสี่ยง เครื่องมือวัดคาร์บอนในลมหายใจ
 • การออกแบบงานช่วยเลิกบุหรี่
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายการทำงาน
  • หาวิธี “เข้าถึง” กลุ่มเป้าหมาย

^_,^

อาจารย์ปิยะ ศิริพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มเติมมุมมอง

 • ตัวเราเป็นอย่างไร (ทุกคนยืนขึ้นเอามือชี้นิ้วไปที่โคมไฟ / เอามือปิดตาขวา แล้วปิดตาซ้าย ดูว่าโคมไฟเปลี่ยนตำแหน่งไปไหม) ถ้าเปลี่ยนทั้งซ้ายและขวาแปลว่าอัจฉริยะ
 • คนเรามองเป้าหมายเดียวกันแต่คิดต่างกัน การทำงานหรือการพูดคุยกับคนอื่นต่างกัน
 • ทุกที่ทำงานได้ดี ถ้ามีพี่เลี้ยงไปช่วยถอดบทเรียน มีจุดแข็งที่จะนำเสนอระดับนานาชาติได้ อุดรคิดจากการครอบคลุม อุบล
 • การสรุปขั้นตอนของไทยเอง (Theory Ratical) เมื่อเทียบกับ ๓A หรือ ๕A
 • การทำ Resolution(ฉันทามติ) WHO headquater (DG) / EB / WHA ควรปรึกษา คุณมาริสา โคมินทร์ (DG) และ อ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
 • การเรียนรู้เรื่องการอดบุหรี่ จงภูมิใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำสามารถนำเสนอ
 • การสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคมีปัญหา
 • หนังสือสื่อสารไม่ได้ดีเท่าตัวคน

^_,^

ความรู้สึก Sensation dance

 • สองคน สบาย กลุ่มใหญ่กลัวมือจะหลุดจากเพื่อน / กลุ่มใหญ่รู้สึกกังวล
 • กลุ่มใหญ่ต้องประคับประคองกันไปให้งานสำเร็จ
 • สองคน เราแคร์แค่คนเดียว กลุ่มใหญ่กังวลกับกลุ่มว่าเราเดินไปคนละทางกับเพื่อน
 • สองคนคอนโทรลง่ายกว่า วงใหญ่กว่าไปได้ยากกว่า ระวังชนกับกลุ่มอื่น
 • สองคนคล่องตัวเหมือนเดินเยอะแต่อยู่ไม่ไกล กลุ่มใหญ่เดินได้น้อย การไปถึงเป้าหมายยากกว่า / การทำงานกลุ่มใหญ่มีการดันกัน เป็นแรงกดดัน
 • สองคนพลิ้ว วงใหญ่กังวลกลัวมือหลุด กลัวชนคนอื่น
 • กลุ่มใหญ่มากขึ้นต้องระวังมากขึ้น ตอนที่ชนพยายามผลักตัวเองออกมา
 • วงใหญ่กลัวชนเพื่อนเมื่อชนเพื่อนกลัวเพื่อนเจ็บ คนกลุ่มเล็กทำงานง่ายการกระทบกระทั่งน้อย การขยายงานไปมากขึ้นเราเจอเพื่อนใหม่และเก่า ต้องระวังการกระทบกระทั่งมากขึ้น
 • การทำงานต้องปรับตัวเอง กลุ่มไม่มีหัวหน้า ไม่มีเป้าหมาย

^_,^

คุณหมอแบงค์พาพวกเราสลายกลุ่มเก่า จับกลุ่มใหม่ ๔ คน

 • ออกแบบงานสุขภาพช่องปากใหม่ ในการช่วยสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ เราอยากทำอะไรบ้างในหน่วยงานที่เราอยู่
  • รพ.สต. (๓ กลุ่ม)
  • รพช (๒ กลุ่ม)
  • สสจ. (๑ กลุ่ม)

ออกแบบงานใน รพช. (โรงพยาบาลชุมชน)

 • กำหนดนโยบายใน รพช.
 • ให้งานทันตกรรมเป็นแม่งานหลัก ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แทรกกิจกรรมบุหรี่
 • คัดกรองและดำเนินตามกระบวนการ “อุบลโมเดล”
 • ค้นหาบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ และเชิดชู มอบรางวัล
 • ขยายผลไปยังครอบครัว / ชุมชน
 • รณรงค์ทางทันตฯ มีงานบุหรี่แทรก ในโรงเรียน ชุมชน สถานพยาบาล
 • การรักษา พูดเรื่องบุหรี่ / ฟันเทียม เลิกบุหรี่ได้ได้ฟันก่อน / ซีลแลนท์ คุยกับเด็กเรื่องบุหรี่
 • การติดตาม ประเมินผล
  • ติดตามผู้เลิกบุหรี่ ๑,๓,๖,๑๒ เดือน
  • นิเทศติดตาม รพช.
  • จัดเวที ลปรร. ในเครือข่าย

ออกแบบงานใน สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

 • จัดทำโครงการของบประมาณ ประชุมชี้แจงระดับอำเภอ และผู้มีส่วนร่วม
 • รณรงค์ ติดป้ายปลอดบุหรี่ ๑๐๐% ในสถานที่ราชการ
 • อำเภอ จัดนิทรรศการในโรงเรียนประถม มัธยม รณรงค์วันที่ ๓๑ พค. ถ่ายรูปส่งไลน์
 • ให้ประชนและโรงเรียน ประกวดคำขวัญปลอดบุหรี่ / ประกวดสื่อที่จะใช้ในรร. /ผลิตสื่อแจกทั้งจังหวัด
 • ประกวดครอบครัวปลอดบุหรี่ ตัวอย่างระดับอำเภอ รับรางวัล
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของรพช. ทำอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ

ออกแบบงานใน รพ.สต.

 • เป็นทันตแพทย์ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเรื้อรัง ถามผู้ป่วยเขาไม่อยากมาห้องฟัน อยากให้ไปทำที่บ้าน
 • ผู้นำใน รพ.สต. แต่งตั้งคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนใน รพ.สต. มอบนโยบาย ประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชน ร้านค้า ผู้นำศาสนา
 • ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้โดย รพช. แก่ผู้เกี่ยวข้อง มอบหมายงานให้ทำและทำป้ายชื่นชม เช่น รร.ปลอดบุหรี่ ให้รางวัล ผู้เลิกบุหรี่ เจ้าหน้าที่
 • ติดตามงาน ส่งต่อไปรพช. ถ้ายากเกิน

^_,^

พี่ปิยะ (เริ่มสนิทละ เป็นพี่แล้ว อิ อิ)

 • นำออตตาวา ชาร์เตอร์ มาจับ (Ottawa charter)
 • มีนโยบาย ต้องมี regulation ด้วย (การติดตามประเมินผล)
 • การนำผู้นำศาสนามาช่วย
 • สิ่งแวดล้อม การจัดหมู่บ้านปลอดบุหรี่
 • นำ Positive Reinforcement มาใช้ การใช้ negative ได้ผลแค่วันเดียว
 • ทุกกลุ่มไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง
 • “อุบลโมเดล” เป็นการเคารพตัวเอง หาบริบทตนเองให้เจอ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันด้วยแคตตาล็อกเดียวกัน เป็นพวกใช้สมอง

พี่พวงทอง ผู้กฤตยาคามี (วิทยากรอิสระ)

 • ทุกคนมีของ แต่จะสำแดงได้แค่ไหน เรามีหน้าที่เชียร์
 • การทำงานในพื้นที่ การมีนโยบายโดยผู้บริหารบางครั้งเป็นเครื่องมือช่วย แต่ไม่ใช่หัวใจสำคัญ สิ่งสำคัญกว่า คือ การทำงานร่วมกัน รู้สึกดี ๆ ที่ได้ทำในการช่วยเลิกบุหรี่


ประเมินการประชุม ๒ – ๓ พ.ค. ๒๕๕๙

๑. อยากบอกอะไรผู้จัดบ้าง

 • จัดประชุมได้ดี จำนวนวันและเวลาที่ใช้เหมาะสม
 • ดีใจมาก อยากให้จัดอีก เพิ่มระยะเวลาเป็น ๑ อาทิตย์ / ๓ วัน / ขยายเวลา / เพิ่มวัน
 • ทำงานอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๖ เดือนก็ได้ ทำอย่างจริงจัง เพราะถ้าเราทำให้คน ๆ หนึ่งเลิกบุหรี่ได้ หนูคิดว่าหนูมีบุญมาก ที่ทำให้ครอบครัวหนึ่งงดบุหรี่ได้ และเงินค่าบุหรี่ไปซื้ออาหารให้ลูกเมียได้ หนูภูมิใจมากค่ะ
 • มีคนเลิกบุหรี่จากการชักชวนของเรา รู้สึกมีความสุข อิ่มบุญ
 • ชื่นชมวิธีการ / รูปแบบจัดอบรม วิทยากรมีความสามารถ ทำให้การประชุมไม่น่าเบื่อ ไม่ง่วงนอน relax ไม่เครียด ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนมีส่วนร่วม ได้คิด ได้งาน รู้สึกประทับใจค่ะ
 • จัดกิจกรรมได้ดีเยี่ยม กระชับ ได้องค์ความรู้ครบ ขอชื่นชมทีมงาน ทีมวิทยากรทุกท่าน
 • การจัดงานแลกเปลี่ยนแบบนี้ เป็นการจัดที่ดีมากค่ะ ได้ความรู้มาก
 • รูปแบบการประชุม กิจกรรม ทำให้ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้กลับมาคิดทบทวนตนเอง เกิดประโยชน์จริง ๆ
 • ผู้จัดน่ารัก ใจเย็น / วิทยากรทุกท่านกันเอง ทำให้ผู้ร่วมประชุมอบอุ่น มีความสุข
 • ทีมวิทยากรจัดการอบรมได้ positive มากค่ะ น่ารัก ชอบค่ะ
 • การประชุมนี้จัดได้อบอุ่น ไม่เครียดจนเกินไป สนุก เสริมกิจกรรมที่สอดแทรกแง่คิดอยู่ตลอดเวลา
 • กิจกรรมสนุก ไม่น่าเบื่อ ได้จุดประกายความคิด ดูรูปแบบการทำงานว่าที่อื่นทำได้นะ ทำไมเราจะทำไม่ได้ รูปแบบไม่ยาก ผลเป็นยังไง
 • การจัดประชุมรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี สามารถดึงเอาส่วนดี ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ จากระดับผู้ปฏิบัติออกมา จึงอยากให้ผู้จัดที่เป็นผู้สกัดเอาส่วนดี ๆ จากพื้นที่ ได้นำองค์ความรู้เหล่านี้เผยแพร่ต่อการปฏิบัติงานด้านบุหรี่ต่อไปครับ
 • อยากให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในระดับจังหวัดบ้าง เพื่อจะได้ค้นหาสิ่งดี ๆ และรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ตอบสนองต่องานบุหรี่

 • ได้รับแนวคิดใหม่ ๆ จากคณะทำงาน
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้
 • ขอขอบคุณวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ในส่วนรวม การทำให้คนเห็นประโยชน์ที่ดีในการลดบุหรี่
 • ขอขอบคุณผู้จัดทุก ๆ ท่านที่ให้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนี้ / รู้จักทีมงานมากขึ้น
 • ขอบคุณที่จัดประชุม (มาพักผ่อนในตัว)
 • ที่พักดี – สวย – สถานที่โอเค – โรงแรมสะอาด เลือกสถานที่เหมาะสม - อาหารดี – อาหารเบรกอร่อย
 • ผู้จัดมีความเป็นกันเองมาก ขอบคุณผู้จัดนะคะ ดูแลดีค่ะ แต่เมืองพัทยาคนพลุกพล่าน เลยไม่ค่อยได้ relax เท่าไหร่
 • อยากให้คนที่เรารัก คนใกล้ตัวเลิกบุหรี่
 • อยากให้หาตัวอย่างคนที่เลิกบุหรี่ได้จริงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง
 • อยากทราบเทคนิคในการทำงานบุหรี่ให้ประสบผลสำเร็จ
 • อยากช่วยเหลือสังคม
 • อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก / จัดอบรมเรื่องนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง / จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือน เพื่อกระตุ้นการทำงาน
 • อยากให้จัดการประชุมแบบนี้อีก แต่เพิ่มการนำเสนอผลงานการทำงานบุหรี่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ของแต่ละที่ให้ผู้เข้าประชุมได้ชม / แลกเปลี่ยน
 • อยากจัดที่ชะอำ ภูเก็ต ระยอง กระบี่ โคราช ไกลนิดหนึ่ง / เปลี่ยนพื้นที่ประชุม / กรุงเทพฯ เพราะเป็นศูนย์กลาง เดินทางไม่ไกลนะคะ / ใกล้อุบล
 • อยากมีกิจกรรมตอนเย็นร่วมกัน สร้างสัมพันธไมตรี
 • น่าจะมีช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างจังหวัด เช่น facebook
 • อยากได้สิ่งสนับสนุน เพื่อไปแจกคนที่เราสัมภาษณ์
 • ต้องให้คนทำงาน ทำงานอย่างมีความสุขและยั่งยืน
 • เบิกค่าเดินทางได้น้อยกว่าความเป็นจริง เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการทำงาน แต่ควรจ่ายค่าเดินทางตามจริง
 • วันทำงาน วันเดินทาง ควรเบิกให้ครบถูกต้อง ถ้าไม่ครบ จะทำให้คนทำงานมีวันทำงานที่ไม่ครบ


. สิ่งเสริมแรง/แรงจูงใจ ให้เราอยากทำงานบุหรี่ต่อไป

 • ๑. รางวัล ผลตอบแทน อาจจะดูไม่เหมาะสม แต่มันทำให้คนที่ทำงานกรือดำเนินการ มีกำลังใจที่จะทำต่อไป
 • ๒. ผลจากการทำงาน คือ ถ้าผลที่ทำงานได้ประโยชน์ และได้ผลการตอบรับที่ดี จะทำให้โรงการกิจกรรมต่าง ๆ ยังดำเนินการต่อไป
 • ๓. งบประมาณ คือ แทบจะทุกกิจกรรม ทุกอย่าง จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการทำงาน บางโรงพยาบาลต้องดำเนินการหลายขั้นจึงจะได้งบมา ทำให้กระบวนการยุ่งยากมากขึ้น
 • เงิน ไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินงาน / ของบประมาณในการจัด ทำงานบุหรี่ค่ะ / สนับสนุนงบประมาณใหเต็มที่
 • สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง / ช่วยหาสื่อ หาวิธีการมาแนะนำ
 • ค่าตอบแทนต่าง ๆ / ให้โล่ / ขั้นพิเศษแก่ผู้ทำงานบุหรี่ อยู่ในส่วนของยาเสพติด (ทั้งกล่อง ทั้งเงิน) / รางวัลสำหรับการทำงาน
 • ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
 • พาคณะทำงานเที่ยวพักผ่อน
 • จังหวัดออกนิเทศติดตามงาน / เยี่ยมดูแลอย่างต่อเนื่อง
 • จัดประกวดผลงาน / นำเสนอผลงานดีเด่น / เกียรติบัตร / รางวัล
 • ตีพิมพ์ผลงานดีเด่น / นวัตกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่นในวารสารสุขภาพ
 • ส่วนกลางช่วยในการขับเคลื่อนงานในกลุ่มทันตแพทย์ ให้สนับสนุนการทำงานทันตสาธารณสุข ทันตกรรม อดบุหรี่ เพราะยังมีอีกหลายคน คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน
 • คนใกล้ตัวสูบบุหรี่ จะนำแนวทาง กระบวนงานให้เขาเลิกสูบบุหรี่
 • งานที่ทำให้ประชาชนมารับบริการทันตกรรมเกิดประโยชน์ และตนเองก็ทำงานด้านทันตฯ อยู่แล้ว ไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะทำงานบุหรี่ร่วมกันค่ะ
 • เห็นบุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรง อายุน้อยอยากเข้าทำงานบุหรี่มากขึ้น
 • เห็นเคสที่สามารถเลิกบุหรี่สำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจ ทำให้มีกำลังใจ
 • เราทำให้คน ๆ หนึ่งเลิกบุหรี่ได้ ประโยชน์ที่เกิดจะส่งผลดีต่อคนจำนวนมาก
 • การแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน ทำให้ได้เปิดมุมมอง เห็นตัวอย่างที่ทำสำเร็จของคนอื่น มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองได้ ทำให้มีแนวทาง แรงบันดาลใจและแรงฮึด ในการจะกลับไปทำโครงการเลิกบุหรี่ในพื้นที่ตนเองให้ดีขึ้น
 • แรงจูงใจ คือ ตัวอย่างการทำงานของบุคลากรจากที่ต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แนวทางในการทำงานมากขึ้น สามารถนำไปเป็นแนวทางดำเนินงานต่อไป
 • การได้เรียนรู้การทำงานจากเพื่อน ๆ จังหวัดต่าง ๆ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานบุหรี่ต่อไป
 • รู้สึกว่าพอมาทำงานเรื่องบุหรี่แล้ว ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้ทำบุญ
 • อยากให้ประชาชน เด็ก เยาวชนที่สูบแล้วเลิกได้ และยังไม่สูบ ให้ไม่มีความคิดที่จะสูบ
 • อยากเห็นความสุขจากทุก ๆ ครอบครัวโดยไม่พึ่งบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
 • อยากเห็นคนในประเทศไม่สูบบุหรี่
 • อยากทำให้สังคมไทยปลอดบุหรี่

^_,^

จุดร่วมของคนส่วนใหญ่ในประเทศน่าจะคล้ายกันนะคะ อยากเห็นสังคมไทยปลอดบุหรี่

แต่ยังมี ๑๑ ล้านคนที่ยังอดใจไม่ไหว และการหล่อหลอมให้เด็ก ๆ เยาวชนมีความคิดที่จะเอาชนะใจตนเอง ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

เป็นงานท้าทายที่เครือข่ายลด ละ เลิกบุหรี่ เครือข่ายป้องกันการสูบบุหรี่ต้องมีกำลังใจเข้มแข็งเช่นกัน นอกเหนือจากพลังความรู้

เพื่อยืนหยัดทำสิ่งดี เพื่อประเทศไทยที่รักของเรา

เราจะจับมือ สู้ ๆ ไปด้วยกันนะ ทาเคชิ เย้ !!!!

^_,^

(ขอบพระคุณมาก ๆ นะคะ พี่สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา note-taker ในเวทีแลกเปลี่ยน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายอยู่ดีมีแฮงความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

มีกิจกรรมหลากหลายและกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลย

ชอบใจๆๆ

ขอบคุณมากครับได้เรียนรู้ในหลายบริบทของเรื่องบุหรี

เขียนเมื่อ 

ในบทบาทผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ ดีใจที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุข ได้เรียนรู้อย่างผ่อนคลาย ได้เพื่อนใหม่ ได้พลังใจ และได้พัฒนางานตัวเอง เพื่อสังคมไทยค่อย ๆ ลดการสูบบุหรี่ได้ต่อไป .... ชื่นใจมากค่ะ

ขอบคุณ อ.ขจิต มากค่ะ .... กำลังใจสม่ำเสมอ

เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยได้ขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน รวมให้กำลังใจด้วยดอกไม้ด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

มาทักทาย ชื่นชมกิจกรรมจ้ะ


เขียนเมื่อ 

ทุกครั้งที่อ่าน ผมชอบความง่าย กระชับ คมชัดของเรื่องราวที่ผมเขียนแบบนี้ไม่ได้เลย

ประเด็นในบันทึกเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกส่องสะท้อน เป็นเสมือนตู้วรรณกรรมเคลื่อนที่ก็ไม่ปาน

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะคุณมะเดื่อ หอมดอกชมนาดถึงบ้านไม้ชายทุ่งเลยค่ะ .... นอกหน้าต่างก็มีค่ะ เริ่มออกดอกแล้ว

เขียนเมื่อ 

เล่าเรื่องตรง ๆ จากในเวทีเลยค่ะ อ.แผ่นดิน

ส่วนการสะท้อนมุมมองเพิ่มเติมจากพี่ ๆ คณะทำงานแผนงานทันตแพทย์ควบคุมการบริโภคยาสูบ (สสส.) นั้น เหมือนการถอดความรู้จากสิ่งที่ผู้ร่วมเวทีปฏิบัติ (Tacit knowledge) ทำให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นหลักการบางอย่าง ชัดเจนขึ้น (Explicit knowledge)

ซึ่งจะมีการเรียบเรียง ร้อยเรียง เปรียบเทียบ หารูปแบบ หาความเชื่อมโยง บอกเงื่อนไข บอกข้อจำกัดบางอย่างต่อไป

เพื่อสรุปข้อค้นพบ ถอดออกมาเป็นบทเรียน เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ

ขอบคุณ อ.แผ่นดินมาก ๆ นะคะ .... มุมมองดี ๆ เสมอ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ เห็นรอยยิ้ม เห็นพลังของทีม เห็นความสำเร็จอีกขั้น น่าภูมิใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

และต้องพัฒนาต่อเนื่องเนือง ๆ ไปค่ะพี่อุ้ม ขอบคุณมากค่ะ