บทบาทของธนาคารกลาง ต่อธุรกิจในช่วงวิกฤต

Nanchana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทบาทของธนาคารกลางต่อธุรกิจในช่วงวิกฤต

ธนาคารกลางมีช่องทางในการให้ความ ช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจในช่วงวิกฤต ดังนี้

1. นโยบายการเงิน ให้นโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ซึ่งจะทําให้ ต้นทุนการดําเนินธุรกิจต่ำที่สุด

2. นโยบายตลาดเงิน อัดฉีดสภาพ คล่องเข้าระบบการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอ ต่อความต้องการของธุรกิจ

3. นโยบายสถาบันการเงิน โดยผ่อนผันเกณฑ์การดูแลสถาบันการเงินเพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินได้มาก ขึ้น


การเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินนโยบาย

1. การเลือกดําเนินนโยบายให้สอดคล้อง ปัญหาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ คือการประเมินผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจว่ามีผลกระทบด้านใดบ้างจะได้หาวิธีแก้ไขให้ถูกตามสถาณการณ์

2. มาตรการเสริมจากภาครัฐ คือ ภาครัฐควรมี มาตรการเสริมเพื่อห้ธนาคาร พาณิชย์หันมาปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจที่ได้รับความ เดือดร้อนอย่างแท้จริง เช่น การนําผลขาดทุนจาก การดําเนินการตามภารกิจนี้มาลดหย่อนภาษีได้ มากกว่าปกติภายในระยะเวลากําหนด


แหล่งอ้างอิง : https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleA...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)