โครงการฝีกอบรม “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”

โครงการฝึกอบรม “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”

1. ชื่อโครงการโครงการฝีกอบรม “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”

2. หลักการและเหตุผล

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บทบาทของผู้สอน ควรเปลี่ยนบทบาทจากการสอนบรรยายหน้าห้องเรียน โดยที่ความรู้ในโลกปัจจุบันผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาได้เองมากมาย ดังนั้นบทบาทของครู ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนไปเป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียน คิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้ โดยคิดเป็น ค้นคว้าเป็น สามารถหาเหตุ หาผล ต่อยอดองค์ความรู้ โดยสามารถถกเถียงโต้แย้งตามหลักการประชาธิปไตย ดังนั้นควรมีครูพันธุ์ใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียน โดยใช้หลักการกระบวนการ โดยครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นกระบวนกร

3. ลักษณะของโครงการ โครงการจัดการฝึกอบรมกระบวนกร ให้ครูเป็นครูพันธุ์ใหม่หัวใจประชาธิปไตย โดยการจัดการฝืกอบรม ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 9 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน เป็นครูของวิทยาลัยชุมชนสงขลาและอาจารย์พิเศษ

  • ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ฟริดิช เนามัน ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา
  • ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงระหว่างวันที่ 16-18 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
    • ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ จากหาดใหญ่-กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ของเจ้าหน้าที่และวิทยากร
    • ค่าที่พักโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ ราคาประมาณ 1,200.บาทต่อคืน ต่อห้อง

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวิทยากรกระบวนการ

6.2 เพื่อได้ครูพันธุ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนกรผู้อำนวยการ การเรียนรู้

6.3 เพื่อให้ครูเข้าใจบทบาทประชาธิปไตยผ่านเกมส์ต่าง ๆ

6.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค้นหาศักยภาพในตนเอง และใช้ศักยภาพในการสร้างศิษย์ในยุคใหม่


7. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

- ครูในทุกระดับเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

- ครูได้เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เอี้ออำนวยมากขึ้น

- เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ของครูในวิทยาลัยชุมชนสงขลา

- มีการทำการจัดการองค์ความรู้เป็นระบบ

8. สถานที่ดำเนินการ

- ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

10. แผนการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการโครงการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากมูลนิธิฟริดิช เนามัน และจากสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

11. งบประมาณที่ดำเนินการในส่วนของมูลนิธิฟริดิช เนามัน

งบประมาณในส่วนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันของผู้เข้าฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่กับวิทยากร

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะได้ครูพันธุ์ใหม่ประมาณ 40 คน

13. การติดตามประเมินผล

13.1 มอบ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นผู้ดำเนินการติดตามประเมินผล

13.1 การวิจัยการสอน

14. วิธีดำเนินการ

14.1 ประสานทางมูลนิธิฟริดิช เนามัน

14.2 เดินทางเข้าร่วมตามวัน เวลา ที่กำหนด

14.3 วันสิ้นสุดการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับเกียรติบัตรของมูลนิธิฟริดิช เนามัน ดังนั้นทางวิทยาลัยต้องนำส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ ภายในเวลาที่ทางมูลนิธิฟริดิช เนามัน กำหนด

ผู้เสนอโครงการ/ประสานงาน นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รักษาการรองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

โทร.089-7380252 Email : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

มีอะไรพอช่วยได้บอกนะครับ

วันก่อนในที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้พูดคุยกันว่าท่านอ.ขจิตลงมาช่วยงาน ม.ทักษิณได้ขอให้อ.เนือบประสานท่านอ.ขจิตช่วยงานวชช.ครับ

สวัสดีครับ อาจารย์ คนใต้...

คนพันธ์ใหม่ น่าสนใจมาก

วชช

ส่วนผม

วปช. (วิทยาลัยป้องกันชุมชน)