ชีวิตที่พอเพียง 2602. พัฒนาอย่างยั่งยืน


หนังสือ ธรรมะใกล้มือ สุขได้เพราะมีศีลธรรม ชี้ทางของความสุขส่วนบุคคล และชี้ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงภายในตนเอง ที่ SDG ก็ระบุไม่ชัด โดยผมตีความว่า การมีศีลธรรมอยู่ใน SDG 3 (wellbeing) และ SDG 4 (education)

แต่ลองอ่าน SDG 3 ดูเถิด ตั้งแต่ SDG 3.1 – 3.9 และ SDG 3a – 3d ไม่มีกล่าวถึงมิติด้านจิตวิญญาณเลย ทำให้พอจะบอกว่า โลกภายใต้ SDG แบบฝรั่ง ก็จะไม่ sustainable จริง

SDG 4 ก็เช่นกัน ตั้งแต่ 4.1 – 4.7 และ 4a – 4c ไม่มีระบุการเรียนรู้ฝึกฝนด้านจิตวิญญาณ

หนังสือ Thailand’s Sustainable Development Sourcebook กล่าวถึงศาสนาไว้ในหน้า ๒๐๖ - ๒๑๑ ซึ่งก็เน้นมุมมองต่อศาสนาในมิติสังคมภายนอกเท่านั้น ไม่ได้แตะมุมมองที่ความมั่นคงภายในตน เพราะผู้เขียนเป็นฝรั่ง

หนังสือ สุขได้เพราะมีศีลธรรม ชี้ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีมิติความมั่นคงภายในใจตน ที่มีธรรมะเป็นฐานและเสาเข็ม คนไทยเราโชคดีที่มีพุทธธรรมเป็นสินทรัพย์อันประเสริฐ อยู่ที่ว่าใครจะเข้าถึงได้เท่านั้นวิจารณ์ พานิช

๒ ม.ค. ๕๙ ปรับปรุง ๔ ก.พ. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)